POLB242 Политики на равнопоставеност

Анотация:

• Курсът разглежда въпросите за равенството и многообразието, които са на дневен ред в редица области свързани с пол, етническа принадлежност, сексуална ориентация и са се превърнали в неразделна част от управлението на средата - на местно, национално, европейско ниво.

• Курсът има за цел да представи основни теоретични, аналитични и политологични аспекти на политиките на равнопоставеност в контекста на глобализацията, миграцията на работна ръка, демографските промени, въпросите свързани с равнопоставеността на половете. Ще бъдат представени теми свързани с теории за равенство и разнообразие; анти-дискриминационно законодателство; и прилагане на политики.

• Завършилите курса придобиват умения на високо ниво в анализа, политиката и практиката, които са необходими за ефективното справяне с предизвикателствата в 21 век.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Ирена Тодорова  д-р
доц. Евелина Стайкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: придобиват познания по проблемите на пола и сексуалността

2) могат: да прилагат теории и да мислят в критична перспектива джендър политиките в ЕС


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. еоретичен блок Политики на различия и политики на признаване. Въвеждане на ключови понятия: дискриминация, права, пол, равнопоставеност Развитие на разбирането за равнопоставеност (New policy of equаlity) Международни стандарти и законодателство в областта на равното третиране Институционализация на политиките за равнопоставеност – европейски и български примери Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие Квоти и позитивна дискриминация Равнопоставеност между половете Управление на многообразието Феминизъм и джендър идеология Джендър идентичности Расизъм, ксенофобия, хомофобия
  2. Семинарен блок Дискусия на текстовете на Габриеле Куби от книгата "Сексуалната глобална революция" Сексуализация на деца и младежи, наложена от държавата и /или Хетеро, хомо, би, транс - равни ли сме всички? Дискусия по филма Feminists: What Were They Thinking? Партиите и сексуалните малцинства и Жените в политиката: квоти и позитивна дискриминация

Литература по темите:

Бурдийо, П. 2002. Мъжкото господство. София: ЛИК

Скот, Дж. 2005. Ехо-фантазия. Историята и конструирането на идентичността. София: СемаРШ

Фуко, М. 1993. История на сексуалността. Т. 1. Волята за знание. Пловдив: ЕА.

Abbott, P., and C. Wallace. 2006. An Introduction to Sociology: Feminist. Perspectives. New York:

Routledge.

Arnot, M., & Mac an Ghaill, M. (Eds). 2006. (Re) contextualising gender studies in education: schooling in late modernity. In M. Arnot & M. Mac an Ghaill (Eds.), Gender and Education Reader. London.

Beasley, C. 2005. Gender & Sexuality: Critical Theories, Critical Thinkers, Sage, London & Thousand Oaks, Ca.

Connell, R.W. 2002. Gender: A Short Introduction. Malden, MA: Blackwell.

Marshall, B. L, and A. Witz. 2004. Engendering the Social: Feminist Encounters with Sociological Theory. Open University Press.

T. Carver and V. Mottier (eds). 2006. Politics of Sexuality: Identity, Gender, Citizenship. London: Routledge.

Walby, S. 1997. Gender Transformations, London: Routledge.

Weeks, J. 2003. Sexuality. London and New York: Routledge.

Wharton, A.S. 2004. The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research. Blackwell.

Yuval-Davis, N. 2006. “Intersectionality and Feminist Politics“. European Journal of Women's Studies.

SAGE Publications. 13(3): 199-206.

Zoonen, L. van, 2002. “Gendering the Internet: Claims, Controversies and Cultures” In European Journal of

Communication. SAGE Publications. (London, Thousand Oaks, CA and New Delhi), Vol 17(1): 5–23.

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА