RUSB737 Лингвистика на текста

Анотация:

• Курсът трябва да помогне на студентите да постигнат динамиката на езиковото развитие. Целта на курса е студентите да изработят представа за езика като за постоянно променящ се обект, в същото време стабилен и устойчив.

• Целта на курса е студентите да изработят представа за езика като за постоянно променящ се обект, в същото време стабилен и устойчив.

прочети още
Русистика (Руски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• познават в основни линии динамиката на езиковото развитие. Целта на курса е студентите да изработят представа за езика като за постоянно променящ се обект, в същото време стабилен и устойчив.

• да имат представа за езика като постоянно променящ се обект; да осмислят основните езикови тенденции в областта на произношението, словообразуването, морфологията, синтаксиса и лексиката на руския езикоформят бизнес предложения, обяви, реклами и да умеят да презентират своя бизнес в Русия

2) могат:

• свободно да редактират, да реагират на изискванията на контекста, правилно да се ориентират в избора на езикови средства, които са възможно най-целесъобразни и перпективни за дадения текст.

• въз основа на придобитите знания и практически навици да продължат да се усъвършенстват в областта на съвременната руска реч.

• Да използват знанията си в областта на произношението, словообразуването, морфологията, синтаксиса и лексиката на руския език.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Татяна Ненкова. Практическа руска граматика, Велес.

• Приглашение в Россию. 1,2. Корчагина Е., Степанова Е.

• Лесневский В., Ненкова Т., Лукач Е. Контакт - 4. Русский язык. Учебник и учебная тетрадь. Издание - любое. /Издателство "Лодос" София/

• Димитрова С. Кратка руска граматика. Изд-во "Наука и изкуство". София, 2004.

• Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. СПб.,"Златоуст", 2003.