ADVB605 Брандинг

Анотация:

Интензивните, технологизирани и глобални обороти, с които се движи бизнесът днес, налагат стандарти, чието покриване и надхвърляне определя мястото на брандовете в конкурентан среда. Брандингът, като част от маркетинга, не се случва от само себе си, ами е плод на стратегия, планиране и визия за бъдещето.

Ценността на бранда често е в ръцете на потребителите. Днес важно е не това, което брандът казва за себе си, а това, което другите казват за него. Въпреки че много брандове предлагат продукти или услуги сходни на техните конкуренти, кое е онава нещо, което ги позиционира по-добре в съзнанието на потребителите.

Каква е разликата между лого, търговска марка и бранд. Логото е част от търговската марка. Търговската марка е юредическо понятие. Брандът е стойността на продукта извън нейния предмет на дейност – услуга или стока. Това е начинът, по който потребителят възприема, чувства и общува с потребителите си.

”Брандът е част от самия продукт – тази част, която битува между двете ни уши.”

Лекционният курс задава въпросите по-горе и си поставя за цел да предостави на студентите необходимата информация относно същността, механиката и методологията при изграждане на един бранд, независимо от неговата типология, както и да формира у тях собствени нагласи и рефлекси в създаването и търсенето на подходящи спрямо заданията, целта и обстановката успешни практики.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Боряна Гигова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите студенти

ЩЕ ЗНАЯТ:

• защо брандингът е мощен инструмент, който ни дава конкурентно предимство

• тактики за изграждане на бранда – личен, продуктов, корпоративен, на услуги, национален, политически.

• как да идентифицират целеви аудитории спрямо различната типология на бранда.

• Стратегии за изграждане на общност нс бранда и посланници на бранда

• Защо, кой, какво, къде и кога е успешният брандинг.

ЩЕ МОГАТ

• Да създават собствен бранд

• Да идентифицират кое стои зад успеха на даден бранд

• Да определят правилно целевата аудитория и да предприемат информирани решения за създаване на бранд, независимо от неговата аудитория.


Предварителни изисквания:
Няма.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Какво е бранд? Разлика между лого, търговска марка и бранд.
 2. Бранд адковати или посланници на бранда.
 3. Създаване на общност на бранда.
 4. Продуктов брандинг и брандинг на услуга.
 5. Корпоративен брандинг.
 6. Брандинг на луксозни стоки.
 7. Работодателски брандинг.
 8. Национален брандинг.
 9. Сити брандинг.
 10. Политически брандинг.
 11. Ребрандинг. Кога, как, защо?
 12. Представяне и защита на курсовите разработки.

Литература по темите:

• Рийс, Ал, Лаура Рийс (2000). 22 неизменни закони на брандинга, С., Класика и стил.

• Холт, Дългас (2010). Как марките се превръщат в икони, С., Bookmark.

• Клайн Наоми, (2004). Без лого, С., Елементи.

• Aaker, D. (1991). Managing brand equity: capitalizing on the value of a brand name.

• Holt, D. (2004) How Brands Become Icons. The Principles of Cultural Branding

• Kapferer, J. N. (1992) Strategic brand management: Creating and sustaining brand equity long term.London. Kogan Page

• Kapferer, J.-N. (2004) The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. Kogan Page, UK

• Keller, K.L. (2003) Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Second Edition, Prentice Hall, USA.

• Millman, D. (2011). Brand thinking and other noble pursuits, Allworth press

• Ogilvy, D. (1985). Ogilvy on advertising, Vintage books