ADVB012 Медийна реклама

Анотация:

В рамките на курса “Медийна реклама” се разглеждат основите на медийната комуникация (ATL). Курсът отделя специално внимание на ролята на медийната реклама в цялостния комуникационен процес. Изследват се някои важни външни фактори, които оказват пряко влияние върху тази комуникационна дейност, един от които законодателството и саморегулацията.

Курсът придава практическа насоченост на дисциплината, като се разглежда въпроса как се възприема медийната реклама в България – както от потребителите, така и от бизнеса. На база практически наблюдения се изгражда отношение към предимствата и недостатъците на някои специфични рекламни похвати като скандалните, сравнителни и заблуждаващи реклами.

Курсът разглежда и един от най-важните въпроси на съвременната комуникация – медийната аудитория. Разглеждат се някои от основните термини в тази област, както и предимства и недостатъци на съществуващите в България методи за изследване на медийните аудитории.

Курсът запознава студентите с основните видове рекламни формати и позиции в медиите – телевизия, радио, вестници, списания, външна реклама, кино и интернет.

В рамките на курса се изследват и някои специфични актуални проблеми на медийната реклама, като използването на рекламни лица; насочването на ATL рекламата към специфични таргет аудитории като децата; използването на тийзър подход и други.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

• взаимовръзката между медиите и рекламния процес

2) могат

• да анализират медийната среда в България

• да анализират професионално отделните носители и средства, както и комбинациите от тях и въз основа на това да реализират ефективни рекламни кампании


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Бизнес – маркетинг – реклама. Рекламата като инструмент за продажби. Пазар и потребители.
 2. Медийна и немедийна реклама (ATL и BTL реклама).
 3. Еволюция на медийната реклама в България и по света. Място на медийната реклама в маркетинга. Връзка с маркетинговия микс. Влияние на вътрешната и външната среда.
 4. Регулация и саморегулация на рекламата и медиите. Социален, етичен и регулативен аспект на рекламата и медиите. Отражение на обществото в медийната реклама или ефекта на медийната реклама върху обществото. „За” и „против” скандалните реклами. Сравнителната реклама. Заблуждаващата реклама. Дискусия за рекламни кампании, предизвикали силна обществена реакция.
 5. Митове и легенди за рекламата и медиите. Какво българското общество и бизнеса мислят (знаят) за рекламата в България? Как да опровергаем негативните твърдения за рекламата?
 6. Аудиторията на медиите – основен актив в качеството им на рекламоносители. Измерване на медийната аудитория (импресии, тираж, рейтинг). Обективност на медийните проучвания. Проблеми на проучванията в България и начини за тяхното преодоляване.
 7. Рекламни формати и позиции в медиите (вестници, списания, телевизия, радио, интернет, външна и транспортна реклама, кино).
 8. Характеристика на медийния пазар в България и по света. Борбата за 500 000 000 лева или разпределение на рекламните бюджети между отделните видове медии – практиката в България (кой, колко и къде инвестира в реклама) и по света. Проникване (пенетрация) на отделните видове медии в България и по света. Разработване на „медийна сцена”.
 9. Характеристика на медиите в качеството им на рекламоносител
 10. Участници на рекламния пазар. Управление на отношенията в медийната реклама: - отношения рекламни агенции - клиенти - отношения рекламни агенции – медии - отношения крайни клиенти – медии
 11. Обвързване на медийната реклама с актуални теми, събития и личности. Използването на рекламни лица в медийните реклами.
 12. Използване на серийност в съвременната реклама.
 13. Използването на teaser-подход в медийната реклама.
 14. Интегриране на медийната реклама с останалите инструменти на комуникационния микс.
 15. Дигитални предизвикателства пред традиционните медии. Възможности и заплахи пред развитието на традиционните медии в дигиталната ера. Глобално развитие на рекламата и медиите. Навлизането на нови технологии. Перспективи пред рекламата и медиите.

Литература по темите:

• Кристиян Постаджиян: Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата, Издателство на НБУ, 2018

• Серджо Зийман: Краят на маркетинга, какъвто го познаваме, Локус, 2005

• Серджо Зийман: Краят на рекламата, каквато я познаваме, Локус, 2004

• Филип Котлър, Хермауан Картаджая, Иуан Сетиуан: Маркетинг 4.0: От традиционното към дигиталното, Локус, 2019

• Филип Котлър, Хермауан Картаджая, Иуан Сетиуан: Маркетинг 5.0, Локус, 2022