HISB047 Семинар "Пътуване до исторически и културни центрове"

Анотация:

Семинарът запознава студентите с някои от най-важните исторически и културни паментници в България, на Балканите и в Европа чрез пътувания до тях, лекции, изнесени от преподавателите на място и индивидуални и колективни разработки на студентите по отделни теми, свързани с посетените паметници.

Семинарът цели да стимулира и развие интересът на студентите към историческото и културното наследство на региона чрез един атрактивен и интерактивен начин на неговото изучаване и представяне.

прочети още
История

Преподавател(и):

доц. Зарко Ждраков  д-р
доц. Светла Янева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите задълбочават своите познания за историческото и културното наследство на България, Балканите и Европа чрез посещения и представяне на исторически и културни паментници в естествената им среда.

2) могат:

Студентите развиват практически умения за анализ и инрепретация на паментници на културното и историческото наследство чрез писмени и устни презентации, свързани с посетените паметници.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Графикът на пътуващите семинари и материалите, свързани с тях се оповестяват и раздават на студентите предварително.

Литература по темите:

Студентите избират паметник на културното или историческото наследство, който да представят в устна или писмена презентация. Библиографията за презентациите се осигурява от преподавателите в зависимост от избраната тема.