HISB719 Забраненото (забравено) знание

Анотация:

• Целта на курса е да запознае студентите с провежданата от БКП политика на цензура в периода на нейното тоталитарно управление. Какво е нейното отражение върху формирането и нагласите на българското общество след 1989 г., тоест до каква степен забранените заглавие и периодичен печат и тяхното непознаване са деформирали обществените представи за отделни събития, личности, процеси и т.н. Акцент в курса е кои инкриминарини автори и заглавия действително остават такива и до днес въпреки настъпилите промени, и кои бяха реабилитирани, преиздадени и изучавани. Доколко забранените, а оттам и забравени оригинални и преводни произведения са допринесли за нарушаване приемствеността в различните клонове на нашата наука, в литературата, историята, философията и т.н. Или другояче казано – в оригиналността на нашето себепознание и оценъчност за периода пред 9 септември 1944 г.

прочети още
История

Преподавател(и):

доц. Живко Лефтеров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Мотивите и свързаните с тях етапи на провежданата от БКП политическа цензура. Областите на познание попадащи в сферата на идеологическата политика и подлежащи на цензура и скриктен контрол. Инкриминирани теми, сюжети и пристрастия, а оттам и конкретни автори и заглавия. Тяхната роля във формирането на докуминистическите обществени нагласи и интелигенция, и съществуващото «бяло поле» в представите на днешните поколения за различни области на българската хуманитаристика.

2) могат:

• Да анализират, осмислят и оценяват мястото на забранената литература за новата и най-нова българска история.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Антитоталитарната литература. Сборник. С., 2009.

Бенбесат, А. Цензурата върху книгата. http://liternet.bg/publish14/a_benbasat/cenzurata.htm

Блюм, Арлен. Советская цензура в эпоху тотального террора. 1929-1953. Академический проект, 2000 // http://opentextnn.ru/censorship/russia/sov/libraries/books/blium/total/

Блюм, Арлен. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов. 1917-1991. // http://opentextnn.ru/censorship/russia/sov/libraries/books/blium/ilp/

Жирков Г. В. Партийный контроль над цензурой и её аппаратом. – История цензуры в России XIX-XX вв. Учебное пособие. М.: Аспект пресс, 2001 // http://www.pseudology.org/Tsenzura/TsetzuraHistory/library_view_bookb98b.html?chapter_num=39&bid=79

Жирков Г. В. Советская цензура периода комиссародержавия 1917-1919 гг. – История цензуры в России XIX-XX вв. Учебное пособие. М.: Аспект пресс, 2001 // http://www.pseudology.org/Tsenzura/TsetzuraHistory/library_view_book4df3.html?chapter_num=30&bid=79

Лютова К. В. Отдел спецфондов в 60-80 гг. Спецхран библиотеки Академии Наук. Из истории секретных фондов. – СПб.: Издательский отдел БАН, 1999. // http://vivovoco.astronet.ru/VV/BOOKS/LUTOVA/LUTOVA_5.HTM

Пенелов, Илко. За Спецфонда на Народната библиотека през 50-те години на ХХ в. – В: Библиотечни дискурси. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на Александра Дипчикова. С., 2006. 45-50

Пенелов, Илко. Националната библиотека и създаването на библиотечна цензура в България. – В: Библиотеката – минало и настояще. С., 2005. 96-103.

Пенчева, Радка. За българските писатели „фашисти”. – Век 21, № 11, 1991. http://liternet.bg/publish9/r_pencheva/fashisti.htm

Пенчева, Радка. За така наречената „вредна литература”. Погроми над българската книжнина. Установяване на цензурен апарат. // http://liternet.bg/publish9/r_pencheva/vredna.htm

Проданов, Н. Историопис и цензура в България (1915-1944 г.). – В: Европа между Средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му. В. Търново, 2009, 416-434

Проданов, Н. Цензура и историопис в България през втората половина на ХХ в. - В: Властта на медиите. Студии и статии. Шумен, 2003, 26-52

Ракова, З. Съюзът на българските писатели: Страници от историята му (септември - декември 1944 г.) – В: Култура и критика. Ч.ІV. Идеологията – начин на употреба. http://liternet.bg/publish9/zrakova/sbp.htm

Списъци на забранена литература. С., 1952

Списък на вредна литература. Свитък І. С., 1955

Списък на вредна литература. Свитък ІІ. С., 1957

Суров, А. Краткий обзор цензурной политики советского государства. 1999. // http://www.bulletin.memo.ru/b20/19.htm

Съдът над историците. Българската историческа наука. Документи и дискусии. 1944-1950. Т. І. С., 1995

Чичовска, В. Политиката срещу просветната традиция. С., 1995

Чичовска, В. Главлит (1952-1956). Изграждане на единна цензурна система в България.- Исторически преглед, 1991, № 10. 38-69

Средства за оценяване:

Реферат - 50 %

Участие в семинарни занятия - 50 %