HISB718 Дипломатическа история на България

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с формирането на дипломацията и външната политика на България. Тяхното влияние и роля за участието на България в световните конфликти и формирането на блоковите структури през XX в.

прочети още
История

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р
доц. Димитър Гюдуров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Студентите се запознават с историята на дипломацията и международните отношения на България.

• След завършване на курса студентите ще познават ключовите моменти от историята на българската външна политика

• Студентите ще могат да анализират, сравняват и интерпретират международноправните документи – договори, декларации, споразумения, конвенции, които подписва България.

2) могат:

• Осмислят и разпознават различните съвременни гледни точки по отношение на българската дипломация, мястото и ролята и в развитието на българската история история


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Алманах на българските национално освободителни движения след 1878 г. С., 2005

2. Генов, Г.П. Политическа и дипломатическа история на България. Българската външна политика през Междусъюзническата война. Т. 21, С., 2005

3. Генов, Г. Правното положение на малцинствата (с особен поглед на българските малцинства в съседните страни ). В ГСУ, Юридически факултет, т. 24, С., 1928-1929

4. Генов, Румен “ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА ИСТОРИЯ НА ИЗТОЧНАТА КРИЗА, 1875-1877 Г. И БЪЛГАРИТЕ” Нов български университет, 2005

5. Караганев, Р. България и нейната или националната кауза за излаз на Бяло море 1919-1941 г. С., 2005

6. Кастелан, Ж. История на Балканите 14-20 в. С., 2002

7. Кесяков, Б. Ньойски договор с обяснителни бележки. С., 1999

8. Кесяков, Б. Принос към дипломатическата история на България 1878-1925 г., Т. І. С., 1925

9. История на дипломацията, Т ІІІ, С., 1967

10. История на външния държавен дълг на България 1878-1990. Втора част. С., 2008

11. Кузманова, Антонина. От Ньой до Крайова. Въпросът за Южна Добруджа в международните отношения. 1919-1940. С., Наука и изкуство, 1989

12. Марков. Г. Голямата война и българският ключ за европейския погреб 1914-

1916. С., 1995.

13. Национално-освободителното движение на македонските и тракийските българи 1878-1944. Т 1, С., 1994

14. Национално-освободителното движение на македонските и тракийските българи 1878-1944. Т 2, С., 1995

15. Попов, К. Конвенцията за взаимно изселване между България и Гърция и спорът ни с гърците за черкви, училища и манастири. С., 1935

16. Първанова, Р. Програмата на Демократическия сговор. ИПр, кн. 6, 1987

17. Първанова, Р Демократическия сговор и неговото управление 1923-1931. ИПр, кн. 3, 1995.

18. Тошев, А. Балканските войни. Т. ІІ, С., 1922

19. Хрисимова, О. Пътят на една идея. За правата, правилата и малцинствата в Европейския югоизток между двете световни войни. Варна, 2003

Средства за оценяване:

есе

реферат

участие в семинар