SECB033 Семинар: Криминология и политики за превенция на престъпността

Анотация:

Тренинговият курс има за цел да запознае студентите с основите на науката криминология. Това налага да се изяснят основните въпроси от предмета на криминологията: престъпността като социално-правно явление и основните й количествени и качествени характеристики; детерминираността на престъпността; личността на извършителя на престъпления и нейното типологизиране; превенцията и контролът над престъпността.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Васил Янарлиев  д-р
гл. ас. Дафинка Сидова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

· същността на престъпността, нейните количествени и качествени характеристики, детерминираността й, личността на престъпника и механизма на индивидуалното престъпно поведение;

· същността и видовете превенция и контрол над престъпността, субектите и обектите на превенцията и контрола над престъпността.

2) могат:

· да разграничават и използват съответните показатели за нивото, интензивността и динамиката на престъпността и имат познание за нейната структура;

· да анализират и оценяват мерките в областта на превенцията и контрола над престъпността, като цяло, и на нейните отделни видове.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Престъпност – количествени и качествени характеристики
  2. Детерминираност на престъпността. Причини и условия (криминогенни фактори) за престъпността
  3. Превенция и контрол над престъпността. Субекти и обекти на превенцията и контрола над престъпността

Литература по темите:

Айдаров, Й. Криминология (четвърто допълнено издание.). С., 2012.

2. Станков, Б. Криминология. Теоретични основи. Варна, 2012.

3. Станков, Б. Криминология. Видове престъпност. Варна, 2012.

4. Станков, Б. Организирана престъпност, С., 2009.

5. Криминология (авт. колектив под редакцията на А. И. Долгова). М., Инфра-М, 2016.