SECB866 Проект:"Граждански контрол върху политиката на сигурност-същност, форми и механизми на осъществяване.Информационната и документална сигурност

Анотация:

Чрез предложения проект се цели студентите да формират цялостно виждане на мястото на демократичния контрол върху политиката на сигурност. Представеният текст следва да бъде в обем не повече от 30 страници и следва да се съсредоточи върху основните проблеми, съдържащи се в Приложение 1. При написването на проекта студентите следва да ползват посочената в Приложение 1 препоръчителна литература. Проектът следва да бъде изпълнен при спазване на изискванията за самостоятелност и при използване на приетите форми на цитиране на източниците.

Студентите защитават устно представения проект пред комисия, определена от директора на ЦИРС.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

проф. Георги Бахчеванов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно защитилите проекта студенти притежават:

знания по: основни проблеми на демократичния контрол върху политиката на сигурност.

умения по: да прилагат получените знания в анализа на процеси и явления в сферата на сигурността


Предварителни изисквания:
Студентите да имат успешно завършена първа и втора година от същото или различно от основната бакалавърска програма професионално направление:Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

І. Студентите трябва да ползват като основни учебни помагала следните учебници и монографии:

1. Бахчеванов Георги. Система за национална сигурност (Държавни институции и оперативни компоненти). С., Военна академия "Г. С. Раковски" 2007

2. Бахчеванов и колектив. Civil - Military Relations Postgraduate Program. Civil Military Relatios. Teaching Guide&Curriculum. National Defense Academy Publication Series.Vienna. 1/2005

3. Бърнстейн, А. Гражданският контрол над военните в демократичните общества. - Военен журнал, № 2,1996

4. Гълбрайт, Джон. Анатомия на властта. С., 1992

5. Дарендорф, Р. Съвременният социален конфликт. С., 1993

6. Иванов, Хр. Гражданско общество и концепции за гражданския контрол. С., 2002.

7. Иванов, Христо. Контрол над специализираните служби за сигурност. С., ВИ, 2007;

8. Иванов, Хр. От институционален към граждански контрол. С., 2002.

9. Йончев, Д. Слатински, Н. Бяла книга по въпросите на гражданския контрол във въоръжените сили, С., 1998.

10. Йончев, Д., Слатински, Н. Демократичното общество и граждански контрол върху системата за национална сигурност (сравнителен анализ и културни особености)., С., 1997;

11. Кабакчиева Петя. Гражданското общество срещу държавата. С., ЛИК,2001.

12. Кийн, Джон. Гражданско общество. С., ЛИК, 2002.

13. Неновски, Нено. Гражданско общество - Държава - Право. С. ЛИК 1996;

14. Павлов, Г. Информационни технологии в отбраната и сигурността, Университетско издателство "Стопанство", 2003.

15. Павлов, Г., Защита на информацията, Университетско издателство "Стопанство", 2011.

16. Павлов, Г., Информационна сигурност в организацията (фирмата), Университетско издателство "Стопанство", 2011.

17. Рачев, В., О.Аврамов, И. Кръстев. Националната сигурност и демократизирането на гражданско-военните отношения в България. Кн.1, С., 1996

18. Силигман, Адам. Идеята за гражданско общество. С., Критика и хуманизъм 1995.

19. Хънтингтън, С. Войникът и държавата, С., 1997.

20. Фотев, Георги. Гражданското общество. С., БАН1992.

21. Army and state in postcommunist Europe, edited by David Betz and John L?wenhardt. London; Portland, OR: F. Cass, 2001. 162 p. JN96.A38 C582 2001

22. Charles Moscos, John Allen Williams & David Segal /eds. /, The Георги Генов.

23. Desch, Michael C. Civilian control of the military: the changing security environment. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.184 p. Reserved Book Room JF195 .D47 1999

24. Рeter Fever & Richard Kohn /eds. /, Soldiers and Civilians: The Civil-Military Gap and American National Security, Harvard University, 2001.

ІІ. За актуална информация и действащи нормативни актове студентите се информират от следните официални страници на български държавни институции:

1. Народно събрание - www.parliament.bg

2. Министерски съвет-www.government.bg

3. Министерство на вътрешните работи - www.mvr.government.bg

4. Министерство на външните работи- www.mfa.government.bg

5. Министерство на отбраната www.md.government.bg

6. Държавна комисия по защита на класифицираната информация- www.dksi.bg

ІІІ. Допълнителна литература:

1. Закон за защита на класифицираната информация (посл. изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври, 2011 г.)

2. Правилник за прилагане на закона за защита на класифицираната информация (посл. изм.. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010 г.)

3. Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация (посл. изм. ДВ бр. 101 от 18 Декември 2009 г.)

Средства за оценяване:

ПРОЕКТ - 70 %

ЗАЩИТА НА ПРОЕКТ - 30 %