SECB703 Основи на криминологията

Анотация:

Запознаване на студентите с основните криминологични проблеми и логиката на тяхното изучаване, необходими за осъществяване на правозащитни и управленски функции;

Приучаване на студентите към стратегическо мислене и по-рационално осмисляне на проблемите на противодействието на престъпността;

Формиране у студентите на криминологическа култура и правосъзнание, необходими за участие в противодействието срещу престъпността.

Участие на студентите в дебат по семинарите - в тематичния план са отбелязани със знак /с/.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Васил Янарлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" да владеят модерна гледна точка към проблемите на изучаването, превенцията и контрола над престъпността

2) могат:

" да прилагат тази гледна точка в конкретната работа /на изпълнителско или управленско равнище/ по противодействие на престъпността и другите отрицателни явления в обществото


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Да имат общи познания за престъплението, съгласно определението, давано от наказателното право

" Да познават системата от престъпления, регламентирани в специалната част на Наказателния кодекс

" Основните принципи и начини за осъществявани на наказателна репресия срещу извършителите на престъпленияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Боян Станков. Криминология. Теоретични основи. 2003.

2. Боян Станков. Организирана престъпност. С., 2000.

3. Боян Станков. Личност и престъпно поведение. С., 1990.

4. Йордан Айдаров. Криминология. "Сиела", С., 2002.

5. Йордан Айдаров. Криминологичско правосъзнание. Варна, 1993.

6. Байчо Панев. Криминология. И-во на Бургаския свободен университет, 1995.

7. Байчо Панев. Скритата престъпност. С., 1982.

8. Верон Фокс. Введение в криминологию (превод от английски), М., 1985.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ .…20……. %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ …20…….%.

ЕСЕ . .30.........… %

РЕФЕРАТ .30………... %