SMMB022 Самостоятелна работа: Управлението в организацията

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Целите на тази самостоятелна работа са:

• Да помогне да бъде разбран и прилаган цикъла на контрол;

• Да предостави подходи при вземане на решения;

• Да запознае студентите с техниките на мониторинг и оценяване;

• Да помогне на студентите да приложат към работната си практика наученото от курс „Управленски контрол“;

• Да им помогне да се усъвършенстват при писането на кратки и изчерпателни доклади;

• Да получат обратна информация от преподавателя си, което ще им помогне да повишат компетентността си.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р
доц. Елмира Банчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• концепции за планиране

• процеса на вземане на решения

• значението на дейностите за мониторинг и оценяване на дейностите за гарантиране на ефективно използване на ресурсите.

2) могат:

• да използват инструментариума на практическите техники за планиране;

• да прилагат помощните техники за вземане на решения;

• да разработват подходящи методи за мониторинг и оценяване на работното място.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• български език за правилно писане на управленски документи,

• компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet, Moodle и електронна поща.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Самостоятелна работа

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Burgoyne, J. and Reynolds, M. (eds) (1997) Management Learning, London, Sage.

Handy, C. B. (1993) Understanding Organisations, 3rd edition, Harmondsworth, Penguin

Honey, P. and Mumford, A. (1986) Using Yours Learning Styles, Maidenhead, Peter Honey Associates

Janis, I. J. (1972) “Groupthink” in Straw, B. (ed.) Psychological Dimensions of Organizational Behaviour, New York, Macmillan, pp. 514-522.

Maddux, R. B. (1990) Delegating for Results, London, Kogan Page.

Mintzberg, H. (1973) The Nature of Managerial Work, New York, Harper & Row.

Mintzberg, H. (1998) “Covert leadership: notes on managing professionals”, Harvard Business Review, Nov.-Dec., pp. 140-147.

Morgan, G. (1986) Images of Organization, London, Sage.

Pugh, D. S. and Hickson, D. J. (1996) Writers on Organizations, Harmondsworth, Penguin.

Ruble, T. and Thomas, K. (1976) “Support for a two-dimensional model of conflict behaviour”, Organisational Behaviour and Human Performance, Vol. 16, pp. 143-155.

Schein, E. H. (1978) Career Dynamics: Matching Individual and Organizational Needs, Reading, Mass., Addison-Wesley.

Simon, H. (1960) The New Science of Management Decision, New York, Harper.

Sonnenfeld, J. A., Peiperl, M. and Kotter, J. P. (1988) “Strategic determinants of managerial labour markets: a career systems view”, Human Resource Management, Vol. 27, No. 4, pp. 369-388.

Stewart, R. (1982) Choices for the Manager, London, McGraw-Hill.

Taylor, F. W. (1911) The Principles of Scientific Management, New York, Harper & Bros.

Toffler, A. (1970) Future Shock, London, Pan Books.

Tuckman, B. W. (1965) “Developmental sequences in small groups”, Psychological Bulletin, Vol. 63, No. 6, pp. 384-399.

Waterhouse, R. (1999) “Waterstone’s facing staff revolt”, Independent on Sunday, 28 November, p. 12.

Whetten, D. A. and Cameron, K. S. (1993) Developing Management Skills: Managing Conflict, New York, HarperCollins.

Williamson, O. E. (1981) “The modern cooperation: origins, evolution, attributes”, Journal of Economic Literature, Vol. 19, pp. 1537-1568..

Средства за оценяване:

Избира се един от предложените два варианта. Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на практическата задача (самостоятелна работа) през семестъра, предаден през платформата Мудъл на УМ-НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез практическа самостоятелна работа, предадена в MOODLE НБУ. Относителната тежест е 100%.