SMMB013 Мисия, ценности, етика в организацията

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Целите на курса са:

• Да обясни ролята и същността на организациите;

• Да помогне да разберете специфичните особености на различните типове организации;

• Да анализира как организационно-управленските структури предопределят начина за организиране и координиране на работата;

• Да определи значението на споделените ценности за всяка организация;

• Да разкрие връзката между ценностите на организацията,отделния човек и обществото

• Да покаже как се управляват етични проблеми.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р
ас. Светла Димова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността, обсега на действие и целите на организациите;

• как влияят ценностите върху работата на мениджърите.

2) могат:

• понятията и видовете организационна структура;

• да анализират причините за сходствата и различията между отделните организации;

• да разбират и описват протичащите в организациите процеси;

• да развиват способността си да се справят с проблемите от етичен характер в практиката.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• български език за правилно писане на управленски документи,

• компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet и електронна поща.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1 ? Организацията o Що е “организация”? o Защо всички организации си приличат? o По какво се различават организациите? o Карта на вашата организация o Обобщение 2 ? Организационни структури и мрежи o Формални организационни структури ? Какво представлява организационната структура ? Разбиране на схемите на организационната структура ? Форми на организационна структура ? Разпознаване на структурните проблеми o Неформални структури ? Механични и органични структури ? Политически структури ? Структури за израстване в кариерата 3 ? Мисия, ценности и етика o Ценности, общество и организация o Мисия на организацията и организационни ценности o Групова и индивидуална етика o Управление на етични проблеми o Обобщение

Литература по темите:

Baddely, S. and James, K. (1990) “Political management”, Journal of Management Development, Vol.9, No.3, pp. 42-59

Barret, J. (1999) “Understanding client cultures: hanged, drawn and quartered”.

Burns, T. and Stalker, G.M. (1961) The Management of Innovation, London, Harper & Row.

Child, J. (1984) Organisation: A Guide to Problems and Practice, London, Harper & Row.

Clegg, R.S. (1990) Modern Organisations: Organisation Studies in the Postmodern World, London, Sage.

Daft, R.L. (1994) Management, 3rd edn., Fort Worth, Tex., Dryden Press.

Handy, C. (1988) Understanding Voluntary Organizations, Harmondsworth, Pelican.

Hatch, M.J. (1997) Organization Theory, Oxford, Oxford University Press.

European Management Journal, Vol. 12, No. 4, pp. 401-6.

Hudson, M. (1999) Managing Without Profit, Harmondsworth, Penguin.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (1996) “Fundamental principles”.

http://www.ifrc.org/

Jarillo, J.-C. and Martinez, J.I. (1993) “Benetton SpA Harvard Business School case study No. 9-389-074” in Hendry, J. and Eccles, T. (eds)

European Cases in Strategic Management, London, Chapman & Hall.

Lawrence, P.R. and Lorsch, J.W. (1967) Organizations and Environment, Cambridge, Mass., Harvard University Press.

Lawton, A. (1998) Ethical Management for the Public Services, Buckingham, Open University Press.

Mazur, L. (1999) “Ethics shouldn’t obscure central business truths”, Marketing, 2 September, p. 16.

Microsoft (1999) “Corporate information”.

http://www.microsoft.com/mscorp/

Miller, C. (1999) “Making an honest buck: how to develop an ethical team”, Supervision, Vol. 60, No. 10, pp.5-6.

Milne, S. and Gow, D. (1999) “Ford President signs pact to end Dagenham racism”, Guardian, 26 October, p. 3.

Mintzberg, H. and Van der Heyden, L. (1999) “Organigraphs: drawing how companies really work”, Harvard Business Review, Sep. – Oct., pp. 87-94.

Morgan, G. (1989) Creative Organization Theory: A Resourcebook, Newbury Park, Calif.,, Sage.

Mullins, L.J. (1993) Management and Organizational Behaviour, London, Pitman.

Pugh, D.S. and Hickson, D.J. (1996) Writers on Organisations, Harmondsworth, Penguin.

Thomas, D.A. and Ely, R.J. (1996) “Making differences matter: a new paradigm for managing diversity”, Harvard Business Review, Vol. 74, No. 5, pp. 79-90.

Weber, M. (1947) The Theory of Social and Economic Organization, New York, Oxford University Press.

Wilson, D.C. and Rosenfeld, R.H. (1990) Managing Organizations: Texts, Readings and Cases, New York, McGraw-Hill.

Средства за оценяване:

Крайната оценка за курса се формира от резултатите от текущ контрол и писмен изпит, с еднаква тежест – 50:50.