SMMB011 Самоуправление

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р
доц. Елмира Банчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• ролите, които един мениджър изпълнява в работата си, на база теоретичните концепции или класификацията включени в курса;

• изискванията, ограниченията и алтернативите, свързани с работа на мениджъра;

• основните характеристики на мениджъра.

2) могат:

• да планират и организират ефективно своето време и работно натоварване;

• да анализират, как мениджърите и техните организации реагират на промяната и конкуренцията;

• да определят собствените си силни и слаби страни в контекста на мениджърската компетентност;

• да предприемат първи стъпки за управление на стреса на работното място.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по български език за правилно писане на управленски документи,

• компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet и електронна поща.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Adams, J., Hayes, J. and Hopson, B. (1976) Transition: Understanding and Managing Personal Change, London, Martin Robertson

Burgoyne, J. and Reynolds, M. (eds) (1997) Management Learning, London, Sage.

Cameron, S. (1994) The MBA Handbook, London, Pitman

Durcan, J. and Oates, D. (1996) Career Paths for the 21st Century, London, Century Business Books.

Gross, R. (1977) The Lifelong Learner, New York, Simon & Schuster

Handy, C. B. (1993) Understanding Organisations, 3rd edition, Harmondsworth, Penguin

Honey, P. and Mumford, A. (1986) Using Yours Learning Styles, Maidenhead, Peter Honey Associates

Janis, I. J. (1972) “Groupthink” in Straw, B. (ed.) Psychological Dimensions of Organizational Behaviour, New York, Macmillan, pp. 514-522.

Knowles, M. (1980) The Modern Practice of Adult Education, Englewood Cliffs, NJ, Cambridge Adult Education

Kolb, D. A. and Fry, R. (1975) “Towards an applied theory of experiential learning” in Cooper, C. L. (ed.) Theories of Group Processes, London, John Wiley, pp. 33-57.

Lifelong Learning Project (1978) Lifelong Learning and Public Policy, Washington DC, US Department of Health, Education and Welfare.

Maddux, R. B. (1990) Delegating for Results, London, Kogan Page.

McGregor, D. (1960) The Human Side of Enterprise, New York, McGraw-Hill.

Mintzberg, H. (1973) The Nature of Managerial Work, New York, Harper & Row.

Mintzberg, H. (1998) “Covert leadership: notes on managing professionals”, Harvard Business Review, Nov.-Dec., pp. 140-147.

Morgan, G. (1986) Images of Organization, London, Sage.

Pugh, D. S. and Hickson, D. J. (1996) Writers on Organizations, Harmondsworth, Penguin.

Ruble, T. and Thomas, K. (1976) “Support for a two-dimensional model of conflict behaviour”, Organisational Behaviour and Human Performance, Vol. 16, pp. 143-155.

Schein, E. H. (1978) Career Dynamics: Matching Individual and Organizational Needs, Reading, Mass., Addison-Wesley.

Simon, H. (1960) The New Science of Management Decision, New York, Harper.

Sonnenfeld, J. A., Peiperl, M. and Kotter, J. P. (1988) “Strategic determinants of managerial labour markets: a career systems view”, Human Resource Management, Vol. 27, No. 4, pp. 369-388.

Stewart, R. (1982) Choices for the Manager, London, McGraw-Hill.

Taylor, F. W. (1911) The Principles of Scientific Management, New York, Harper & Bros.

Toffler, A. (1970) Future Shock, London, Pan Books.

Tuckman, B. W. (1965) “Developmental sequences in small groups”, Psychological Bulletin, Vol. 63, No. 6, pp. 384-399.

Waterhouse, R. (1999) “Waterstone’s facing staff revolt”, Independent on Sunday, 28 November, p. 12.

Whetten, D. A. and Cameron, K. S. (1993) Developing Management Skills: Managing Conflict, New York, HarperCollins.

Williamson, O. E. (1981) “The modern cooperation: origins, evolution, attributes”, Journal of Economic Literature, Vol. 19, pp. 1537-1568.

Средства за оценяване:

Писмени задачи, участие в семинарно занятие, тест.