SMMB027 Семинар: Ресурсите на мениджъра

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Курсът осигурява подходяща за обучение среда и равни възможности за всички студенти. Всеки студент има възможност да извлече максималната полза за себе си от опита на другите. И от активното си участие в семинарните занятия. Това е отговорност на всеки присъстващ на семинара и се ангажира да е полезен за останалите. Целта на курса е да се усъвършенстват умения за ”активно слушане”, работа в екип, постигане на съгласие, креативност, решаване на проблеми, анализ и оценка на груповата динамика. Да даде възможност на студентите да определят до колко са взаимнозависими функционалните области маркетинг, финанси, операции и човешки ресурси в дадена организация.

Студентите ще могат да

? използват интегрирано получените знания от Надграждащия семестър;

? да определят ползите за себе си от наученото;

? да проверят:

? до колко са усъвършенствали специфичните мениджърски умения, необходими за тяхната ефективност;

? до каква степен разбират ролите в екипа и груповата динамика;

? до колко разпознават признаците и източниците на конфликт и какви стратегии могат да използват, за да постигнат целите си като мениджъри;

? да определят до колко са взаимнозависими маркетинга, финансите, операциите и човешките ресурси в дадена организация;

? да използват метода “активното слушане”.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р
ас. Лазар Базлянков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• важността на цикъла на учене и как този процес се осъществява в ученето през целия живот,

• разнообразната гама от образователен и житейски опит на участниците и преподавателя,

• стиловете на учене и какъв е собственият им стил,

• че въпреки предпочитанията към един или друг стил, всички те могат да бъдат използвани според обстоятелствата,

• концепцията за ролите в екипа,

• как да идентифицират етапите от развитието на групите, в които активно участват,

• теорията на Тъкман за развитието на групите,

• как да определят (личните) силни страни и сферите за развитие и как да ги обвързват с практиката,

• до колко са взаимнозависими функционалните области - маркетинга, финансите, операциите и човешките ресурси, в дадена организация.

• как и защо се използва методът “активното слушане”.

2) могат да:

Да осмислят наученото и интегрирано да прилагат знания от различните области.

Да проверят:

• до колко са усъвършенствали специфичните мениджърски умения, необходими за висока ефективност;

• до каква степен разбират ролите в екип и груповата динамика;

• до колко разпознават признаците и източниците на конфликт и какви стратегии могат да се използват, за да постигнат целите като мениджър;

• да заработят като група;

• да отчетат ефекта на “групата” върху вземането на решения;

• да обмислят, кои роли са присъщи за тях;

• да оценял стойността на разбиване на предварителните нагласи за решаването на проблемите

• да проверят своята креативност;

• да определят как групата работи заедно за решаването на реални проблеми;

• да участват в успешни презентации;

• да представят ясни аргументи и обосновка за предложенията си;

• да разработват план за действие за личното си развитие, свързващ самоанализа на личните силни страни/сфери за развитие с предпочитаните цели в кариерата.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• български език за правилно писане на управленски документи,

• компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet и електронна поща.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар в извън учебно време

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Да представим себе си и опознаем групата ? “Здравейте! Аз съм от екипа.” ? “Истината и само истината” ? Стилове на учене – предпочитания и обстоятелства Роли на екипа 2. Техники за ефективни екипи ? Решаване на проблеми ? Стереотипите – за и против тях ? Творческо мислене ? Реални проблеми – структуриран подход ? Качествени бизнес решения, чрез моделиране Нагласа към предизвикателствата 3. Предизвикателствата пред мениджмънта ? Успешното сливане ? Финанси, маркетинг, комуникации, управление на промяна ? Бизнес преглед и презентации на екипите 4. Да се научим да развиваме своята ефективност и да мотивираме другите за ефективна работа ? Оценка на силните страни и сфери за подобрение на екипа ? Сфери за развитие с предпочитани цели в кариерата ? Имате ли план за бъдещето? Ползите за мен и моя професионален напредък.

Литература по темите:

Ръководство “Ресурсите на мениджъра”

Kolb, D. A. and Fry, R. (1975) “Towards an applied theory of experiential learning” in Cooper, C. L. (ed.) Theories of Group Processes, London, John Wiley, pp. 33-57.

Lifelong Learning Project (1978) Lifelong Learning and Public Policy, Washington DC, US Department of Health, Education and Welfare.

Kotter, J.P. and Schlesinger, L.A. (1979) 'Choosing strategies for change', Harvard Business Review, March/April, pp. 106-14.

Leavitt, H.J. (1964) 'Applied organization change in industry: structural, technical and human approaches' in Cooper, W.W., Leavitt, H.J. and Shelley, M.W. (eds) New Perspectives in Organizational Research, New York, Wiley

Lewin, K. (1951) Field Theory in Social Science, London, Harper & Row. Lorenz, C. (1985) 'Why people resist change', Financial Times, 29 May.

Hackman, J.R. and Oldham, G.R. (1976) 'Motivation through the design of work: a test of a theory', Organisational Behaviour and Organisational Performance, Vol. 16, pp.. 250-79.

Средства за оценяване:

Оценката се формира от 80% разработена практическа задача и 20% презентация пред аудитория.