SMMB014 Управление на очакванията на заинтересованите страни

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Целите на курса са:

• да предложи общо разбиране на механизма, чрез който факторите на околната среда въздействат върху организациите;

• да въоръжи с познания и инструменти, чрез които да идентифицирате заинтересованите с дадена организация страни и техните специфични интереси;

• да запознае с някои маркетингови концепции и методи за определяне на клиентите на организацията и за комуникация с тях, както и начините за удовлетворяване на техните очаквания;

• да помогне да се осмислят взаимоотношенията със страните, които имат финансови интереси от състоянието и дейността на организацията.

прочети още
Мениджмънт за организационно съвършенство

Преподавател(и):

гл. ас. Александър Пожарлиев  д-р
доц. Елмира Банчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• идеята за заинтересованите страни и за противоречията между техните интереси;

• разположението на организациите в действителната им обкръжаваща среда;

• методи за прогнозиране и присъщите им слабости.

• елементите на комуникацията с потребителите.

• общата рамка за определяне на заинтересованите от дейността на организацията страни и техните финансови интереси;

• как финансовите интереси влияят на работата при превръщането на вложенията в крайни резултати;

• защо и как се съставят финансовите отчети (както управленските, така и съставяните за външните ЗС) и как тези отчети се използват от мениджърите, за да се отчитат пред съответните ФЗС.

• балансираният подход към интересите на заинтересованите страни;

• идеята за измерване на резултатите от дейността ;

• разликата между понятията “ефикасност” и “ефективност”;

• идеята за интегрирана оценка на резултатите от дейността (balanced scorecard).

• разликата между “оперативни” и “стратегически” цели;

• ползите от прилагането на структуриран подход за оценяване на резултатите от дейността на организацията.

2) могат:

• да обясняват как и защо границите на организациите могат да се променят;

• да анализират взаимовръзките между ЗС и произтичащите от тях отговорности и отчетности за мениджърите;

• да идентифицират клиенти, потребители и доставчици - вътрешни и външни за организацията;

• да разбират отношенията с доставчиците и клиентите;

• да определят финансовите интереси на мениджъра;

• да определят приоритетите в контекста на много и конкуриращи се цели;

• да управляват конфликти между заинтересованите страни.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• за учене чрез ПДО,

• български език за правилно писане на управленски документи,

• компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet и електронна поща.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Canon, T. (1994) Corporate Responsibility, London, Pitman.

Dennis, B. Neck, C.P. and Goldsby, M. (1998) “Body Shop International: an exploration of corporate social responsibility”, Management Decision, Vol. 36, No. 10, pp. 649-53.

Earl, M.T. and Hopwood, A. G. (1980) “From management information to information management” in Lucas, H.C., Land, F.F., Lincoln, T.J. and Supper, K. (eds) The Information systems Environment, Amsterdam, North-Holland.

Eccles, R.G. (1991) “The performance measurement manifesto”, Harvard Business Review, Vol. 69, No. 1, Jan. – Feb., pp. 131-8.

Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992) ”The balanced scorecard: measures that drive performance”, Harvard Business Review, Jan. – Feb., pp. 71-9.

Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1996) ”Linking the balanced scorecard to strategy”, California Management Review, Vol. 39, No. 1, Fall, pp. 53-79.

Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. and Wong, V. (1996) Principles of Marketing, Hemel Hampstead, Prentice-Hall European.

Morgan, G. (1988) Riding the Waves of Change: Developing Managerial Competencies for a Turbulent World, San Francisco, Jossey-Bass.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (2000) http://www.oecd.org/publications/figures [accessed 17 April 2000].

Paton, R. and Cornforth, C. (eds) “What’s different about managing in voluntary and non-profit organizations?” in Batsleer, J., Cornforth, C. and Paton, R., Issues in Voluntary and Non-profit Management, Wokinham, Addison-Wesley, pp. 36-46.

Smith, P. (1993) “Outcome-related performance indicators and organizational control in the public sector”, British Journal of Management, Vol. 4, No.3, September, pp. 135-51.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРНО ЗАНЯТИЕ