MSMB026 Проект: Разработване на бизнес план

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Студентите ще могат да

• да развият управленските компетенции и разбиране за системите, необходими за поддържане на ориентиран към клиента подход във всички функционални области на конкретната организация;

• по-пълно разбиране на разгледаните концепции;

• по-ясна представа за конкретните управленски цели;

• интегриране на наученото в общ план за постигане на тези цели;

• разбиране на свързаните с това разходи за ресурси;

• представа за последствията в стратегически план;

• подготовка за по-стратегическата роля на висш мениджър.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р
проф. Димитър Тенчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• икономическите понятия, лежащи в основата на теорията на мениджмънта;

• стратегическите въпроси във функционалните области на мениджмънта.

2) могат да:

• да оценяват силните страни и слабостите на дадена организация, както и възможностите за развитие и заплахите от въздействията на външната среда;

• да формулират мисия и визия на организацията, като са в състояние да определят основни дългосрочни цели и краткосрочни подцели по функции;

• да оценяват необходимите ресурси за постигане на целите;

• да разработват последователен и интегриран план за постигане на целите


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• български език за правилно писане на управленски документи,

• компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet, Moodle и електронна поща.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ansoff, H. (1984) Implanting Strategic Management, Prentice-Hall.

Baker, M. (1994) The Marketing Book, 3rd edn, Butterworth-Heinemann.

Becker, G. (1964) Human Capital, Columbia University Press.

Becker, G. (1965) ‘A theory of the allocation of time’, Economic Journal, Vol. 75, pp. 493-517.

Bowman, C. and Asch, D. (1987) Strategic Management, Macmillan.

Foxall, G. and Golgsmith, R. (1994) Consumer Psychology for Marketing, Routledge.

Furnham, A. (1992) Personality at Work, Routledge.

Hamel, G. and Prahalad, C. (1989) ‘Strategic intent’, Harvard Business Review, May/June, pp. 63-76.

Hanna, G. (1980) ‘A typology of consumer needs’ in J. Sheth (ed.) Research in Marketing, Vol.3, JAI Press.

Harsanyi, J. (1962) ‘Measurement of social power, opportunity costs, and the theory of two-person bargaining games’, Behavioral Sciences, Vol. 7, pp. 67-80.

Hickson, D.J., Butler, R.J., Cray, D., Mallory, G.R. and Wilson, D.C. (1986) Top Decisions: Strategic Decision-Making in Organizations, Blackwell.

Hofer, C. and Schendel, D. (1978) Strategy Formulations: Analytical Concepts, West Publishing.

Keynes, J.M. (1936) The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan (1967).

King, J. (1990) Labour Economics, 2nd edn, Macmillan.

McDonald, M. (1989) Marketing Plans: How to Prepare Them, How to Use Them, Butterworth-Heinemann.

McDonald, M. (1994) ‘Developing the marketing plan’ in M. Baker (ed.) The Marketing Book, Butterworth-Heinemann.

March, J. (1988) Decisions and Organizations, Basil Blackwell.

Marshall, G. and McCormick, B. (1986) Economics of Managerial Decision-Making, Basil Blackwell.

Maslow, A. (1954) Motivation and Personality, Harper and Rowe.

Porter, M. (1985) Competitive Advantage, Free Press.

Simon, H. (1955) Models of Man, Wiley.

Williamson, O. (1975) Markets Hierarchies, Free Press.

Williamson, O. (1985) The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets and Relations Contracting, Free Press.

Средства за оценяване:

Оценката се формира от 80% разработена практическа задача и 20% презенация пред аудитория.