MSMB025 Семинар: Разходи и финансови решения

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Студентът ще може да:

• да обяснява класифицирането на разходите;

• да представя идеята за приноса при изчисляване на разходите;

• да изяснява непосредствените последици от предстоящите разходи;

• да помогне в преценката дали тези решения си струват и дали ползата от тях ще бъде по-голяма от разходите;

• да разгледа по-широка гама от възможни решения, произтичащи от познаването на информацията за разходите.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
ас. Лазар Базлянков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• разликата между “променливи” и “постоянни” разходи и причината, поради които тази разлика е толкова важна;

• ключови термини и названия, които се използват при представяне и тълкуване на информацията за разходите;

• как разходите се обвързват с определени разходни центрове – по единици или дейности в организацията;

• как мениджърите могат за използват информацията за пределните разходи, за да вземат решения и да управляват дейността;

• метода на приноса, който се опитва да избегне проблемите при разпределяне на общите разходи, свързани с поглъщането на разходите;

• как методът на приноса помага при определяне на разходите и какво е неговото значение в сравнение с подхода за поглъщане (пълно разпределение на разходите по продукти и дейности);

• как методът на приноса може да бъде полезен при вземането на решения;

• ролята на разходите при формиране на цената;

• видове разходи и какво е значението им при вземане на решения.

2) могат да:

• да правят анализ на равновесието;

• да прилагат идеите за приноса при решаването на управленски проблеми и анализ на равновесието;

• да използват анализът на равновесието при вземането на решения;

• да оценяват финансовата жизнеспособност на дадена дейност, продукт или услуга;

• да прилагат метода на приноса към определен набор от сценарии за вземане на решение.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet, електронна поща и електронна платформа за обучение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Алън Паркинсон, Изчисляване на разходите, 1999 г.

2. Parkinson, D., Finance, Blandford Press, Poole, 1979

3. Drudry. C., Management and Cost Accounting, Chapman and Hall, London, 1992

4. Bright, G. and Herbert, N., Mastering Accounting, MacMillan, 1990

5. Dunninghan, T., Managerial Accounting – Questions and Answers, Financial Training Publications Limited, London, 1983.

Средства за оценяване:

Оценката се формира от 80% разработена практическа задача и 20% презенация пред аудитория.