MSMB016 Работа с бюджети

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Целите на курса са:

• да се осигури разбиране на характера и целта на даден бюджет,

• да се създадат умения за съставяне и управление на бюджет,

• да се създадат умения за представяне и тълкуване на елементарни мерки както за ефикасност и ефективност, така и за финансово изпълнение.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
ас. Лазар Базлянков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• характеристиките на бюджетите и подходите при изготвянето им;

• ролята на човешкия фактор при изготвянето и изпълнението.

2) могат:

• да прилагат бюджетите при наблюдение и контрол на управленските дейности;

• да познават и прилагат т изчисленията при изготвянето на бюджетите;

• да разбират и тълкуват показателите за дейността и финансовите отношения, даващи отговор на въпроса “Колко добре е свършена работата?”.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• български език за правилно писане на управленски документи,

• компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet и електронна поща.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Алън Паркинсон, Съставяне на бюджет, 1999 г.

Christy G. and Roden, P.F., Finance: Environment and Decision, Ganfield Press, S.F., 1973

Franks, J.R. and Broyles, J.E., Modern Managerial Finance, John Willey and sons, U.K., 1979

Squire, L. van der Tak, H., Economic analysis of projects, World Bank Research, J.H., University press, Baltimore, 1975

Bright, G. and Herbert, N., Mastering Accounting, MacMillan, 1990

Broadbent, M and Cullen J., Managing Financial Resources, Butterworth and Heinemann, 1995

Базлянков, Л. и Костова, А., Инвестиционен бизнес план, НБУ-Радиоуниверситет, 1996.

Средства за оценяване:

Крайната оценка за курса се формира от резултатите от текущ контрол и писмен изпит, с еднаква тежест – 50:50.