MSMB015 Финансови рамки

Анотация:

Курсът е с хорариум от 30 академични часа, с различни форми на учебна натовареност:

І. Самостоятелна работа с учебни материали

• Работа с учебна книга - четене, рефлексия на опита, формиране на концепция, извършване на включените упражнения и изпълняване на задания за анализ и проучване на работната среда и практика.

• Работа по проблеми със статии и литературни източници.

• Работа с електронни ресурси.

• Разработване на оценявано и рецензирано от преподавателите текущо задание, индивидуализиращо работата на всеки студент.

• Разработване на групови проекти

ІІ. Работа в група и участие в работни семинари, изискващи активно участие и включване от страна на студентите в дискусиите и упражненията за трениране на умения и разбиране

• Участие в учебни семинари, в които с активни методи на обучение се разрешават възлови проблеми и се формират и усъвършенстват необходими личностни качества.

• Участие в самоподпомагащи се групи и виртуални екипи за дискутиране и решаване на учебни и работни проблеми.

• Участие в синхронни и асинхронни електронни дискусии, модерирани от преподавателя.

• Участие във видео - конфрентни семинари.

Целите на курса са:

• да запознае студентите с процеса на остойностяване, т. е. придаване на стойности на вложенията и крайните резултати, който е общовалиден за всички организации;

• да опише задълженията на мениджъра и дейностите свързани със съответната финансова информация – вътрешното управление на наличните пари и бюджетите, свързани с непосредствените отговорности на ръководителя;

• да проследи връзките в отчета за приходи и разходи, отчета за движението на паричните потоци и балансовия отчет;

• да опише и обясни характерът, целите, методите за съставяне и начините за представяне на официалните финансово-счетоводни отчети.

прочети още
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език)

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
ас. Лазар Базлянков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• начина, по който се извършва остойностяването на управленските процеси;

• ролята на парите в процеса на трансформация на вложенията и ресурсите;

• мястото на финансовата информация при управление на ресурсите за постигане на организационните цели;

• значението на управлението на наличните пари;

• как се съставя отчет за движението на паричните потоци;

• какво представлява и как се управлява цикълът на оборотния капитал и свързаният с това паричен поток;

• основните предположения, които стоят зад финансовата информация,

• основните външни и вътрешни потребители на трите основни финансово-счетоводни отчета: балансов, за приходи и разходи, за движението на паричните потоци;

• начина на създаване и представяне на тези отчети;

• взаимовръзката и взаимозависимостта на тези три отчета;

• как да разчитате съдържаща се в тях информация;

• някои общи насоки за разпространяването на финансова информация във вашата работна среда.

2) могат:

• да изследват компетентността на човешките решения при остойностяване на вложения и крайни резултати,

• да направим връзка между паричните потоци и другите елементи на финансовата рамка, свързани с финансовата информация.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• български език за правилно писане на управленски документи,

• компютърни умения за работа с текстообработващи програми, Internet и електронна поща.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Rutherford, B.A. (1983), Financial Reporting in the Public Sector, London, Butterworth

Sayer, K. (1998) A Practical Guide to Financial Management for Charities and Voluntary Organisations, London, Directory of Social Change.

Средства за оценяване:

Крайната оценка за курса се формира от резултатите от текущ контрол и писмен изпит, с еднаква тежест – 50:50.