NISM103 Международни конфликти и национална сигурност

Анотация:

Лекционният курс се състои от 30 академични часа, в които се представят основните понятия в областта на конфликтологията. Главно внимание се обръща на най-новите възгледи за ключовите фактори и механизми за предотвратяване и разрешаване на конфликтите, основани на изучаване на историческия опит и поуките от осъществяване на операции по поддържане на мира в последното десетилетие на ХХ век. Структурата на преподаване на дисциплината е съобразена с нейния обем, обхват и цел:

прочети още
Национална и международна сигурност

Преподавател(и):

проф. Георги Бахчеванов  д.н.
гл. ас. Дафинка Сидова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" да разберат и усвоят политическото моделиране при осигуряване контрола за предотвратяване или разрешаване на международни конфликти.

2) могат:

" да участват в независими изследователски и експертни проекти в областта на националната сигурност и управлението на международни конфликти.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" да имат понятие за термини, методология и инструментариум и на базата на характерни конкретни примериФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Валери Рачев, Георги Бахчеванов, и колектив «Национална и международна сигурност», С. ВИ, 2005

2. Георги Бахчеванов и колектив, «Информационно общество: концепции, перспективи, сигурност. С., Софттрейд, 2004

3. Николай Слатински, “Измерения на сигурността”, С., Парадигма, 2002

4. Джоузеф С. Най, “Международните конфликти", С., 1998 г.

5. Дюфур, Жан-Луи, М.Ваис. Войната през ХХ век. С., 1999.

6. Г. Бахчеванов, Г. Карамфилов,Приложимост на правилата за водене на бойни действия, сп. “Военен журнал” кн. 1/2000 година;

7. Г. Карамфилов, Г. Бахчеванов. Имплементацията на Международното хуманитарно право в контекста на сигурността. Стратегически форум. ВА «Г. С. Раковски» С., бр.1/2001;

8. Г. Бахчеванов. В.Тотев. Глобалните перспективи. Сп. “Военен журнал” 5/2004;

9. Bartlet, Henry C., G Paul Holman,, Jr., and Timothy C. Somes. “The art of Strategy and force Planning.” . Newport, Naval War College Press, 1997.

10. David Jablonsky. National Power. Parameters.1997 № 1, стр. 44- 54;

11. Daniel Nelson “Beyond Defense Planning.” UP,2002.