NISM211 Икономика и сигурност

Анотация:

Курсът дава специализираща подготовка по икономика на сигурността и отбраната. Обхваща раздели: въведение, макроикономически въпроси, международни икономически въпроси и микроикономически въпроси на сигурността и отбраната. Изгражда базови знания за теорията и практиката за управление на ресурси в обществения сектор на отбраната и сигурността. Изгражда умения за казусна дискусия и разбиране на ключови въпроси на икономиката на сигурността и отбраната.

Основни цели на курса са:

" Да запознае студентите с теорията и практиката на икономиката на сигурността и отбраната.

" Да подготви студентите за практиката на програмно управление на ресурсите за сигурност и отбрана

" Да информира студентите с базова информация и методология за анализ и дискусия на ключови решения за разпределение на ресурси в сигурността и отбраната

" Да развие способности за анализ и оценка на програми и проекти в сигурността и отбраната.

" Да развие умения за идентифициране и изследване на базови проблеми и въпроси на ресурсното разпределение в националната сигурност и отбрана.

" Да представи и анализира икономическата практика и опит на други страни.

прочети още
Национална и международна сигурност

Преподавател(и):

проф. Тилчо Иванов  д-р
доц. Константин Пудин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Да подготвят и предлагат адекватни ресурсни решения в сектора за сигурността и отбраната

" Добрите практики за ресурсно разпределение в сигурността и отбраната.

2) могат:

" Да провеждат адекватни анализи и оценка на политики, програми и проекти в сигурността и отбраната

" Да поемат отговорност за подготвяните ресурсни решения и тяхното прилагане


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Получени от базовите курсове по икономикс.

" За използване на основните аналитични техники за разпределение на ресурси в сектора за сигурност и отбрана.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Иванов Т. Икономика на отбраната, УИ "Стопанство",С. 1997

2. Конституция на Р.България, НС 1991

3. Концепция за национална сигурност на Р. България, не, 1998

4. Военна доктрина на Р. България, ДВ бр. 34,1999

5. Закон за отбраната и въоръжените сили на Р. България, МО, с. 1998

6. Гриинууд Д. Разпределение и управление на ресурсите в отбраната: западният модел, УИ "Стопанство", С. 1997

7. Дюфур Ж. М. Вайс, Войната през 20 век, АЙ "Проф. М. Дринов", 1999

8. Иванов Т. Икономика на отбраната и политика за сигурност на България в средата на 90-те години, Изд. на МАО, С. 1998

9. Концепция за планиране, програмиране и бюджетиране в МО и въоръжените сили и Методика за разработване на програми в МО и въоръжените сили, МО, С. 2001

10. Обща европейска отбрана:икономически аспекти, МСИСО, УИ "Стопанство"! 1998

11. Сигурност на Балканите чрез прозрачност на националното отбранително планиране и бюджетиране, МСИСО, уи "Стопанство", 1997

12. Трансформация и интеграция: политически и икономически аспекти на

присъединеняването на България към НАТО,МСИСО, УИ"Стопанство", 2000

13. Управление на отбранителните ресурси и асоциране към европейската система за сигурност, МСИСО, УИ "Стопанство", 1996

14. Инициативата "Партньорство за мир" и икономика на сигурността и отбраната, МСИСО, УИ"Стопанство", 1995

15. Христофоров А.Г. Увод в политическата икономия на военното стопанство, с. 1943

16. Стиглиц, Д.Е., Икономика на държавния сектор, УИ"Стопанство", 1966

17. вго\уп С. V., Р.М. 1аск5оп, Икономика на публичния сектор, Изд. Р88А.С. 1998

18. ЗапсИег Т., К. Най1еу, ТЬе Есопоппсз оШе&пзе, СатЬпс1§е Ишуегзпу Ргезз, 1995

19. Карз1еп Е.В., ТЬе Ро1тка1 Есопоту оГКапопа! Зесшггу. А О1оЬа1, Регзресгуе, МсСКАШ-Н11Х, ШС, 1992

20. Ргетспаш! А, ОоуеттеШ Вш1§ейп§ аш! Ехрешйшге Стгго1з. ТЬеогу апс! Ргаспсе, 1МР, 1983

Средства за оценяване:

" Тест - 20 %

" Семинар - 20 %

" Курсова работа - 40 %

" Казус - 20 %