MGRB887 Фонетика и фонология на новогръцки език

Анотация:

Лингводидактика

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: