ITLB814 Синтаксис на италианския език

Анотация:

Целта на курса по синтаксис е да запознае студентите със синтактичната структура на италианския език като я разглежда от формална и функционална гледна точка. Обръща се особено внимание на определени тенденции в съвременния италиански език, чиято норма е все още неустановена, изразяващи се в морфологизация на някои синтактични конструкции. Специално внимание се отделя на конструкцията stare + gerundio и на новия й статут в съвременния италиански език.

Поради особената историческа съдба на италианския език съвременната езикова норма е все още във фаза на окончателно установяване. По тази причина съществуват спорни въпроси, които тепърва трябва да бъдат разрешени. Курсът обръща особено внимание на тези несъвпадения между все още действащата норма и реалната употреба на езика в писмения и говорния му вариант.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Нели Раданова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти трябва да познават основните синтактични структури - синтагма, просто изречение, сложно-съставно изречение и начините на организирането им в съвременния италиански език. Трябва да бъдат в състояние да анализират текстове от синтактична гледна точка, а също и да използват съответните структури в писмената и устна употреба на езика.


Предварителни изисквания:
Тъй като курсът се води на италиански език студентите трябва да владеят езика на добро ниво, за да са в състояние да разбират лекциите и текстовете от библиографията. Необходимо е да имат познания по общо езикознание, както и да познават практически граматиката на италианския език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Fogarasi M. 1983: Grammatica italiana del Novecento , Bulzoni editore, Roma.

Serianni L. 1988: Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria, UTET, Torino.

Раданова Н., 2000: Практическа италианска граматика, "Везни-4", София.

Н.Раданова - А. Саржоска, La sintassi dell'italiano, Skopje, 2007

Средства за оценяване:

Писмени и устни колоквиуми