ITLB611 Морфология на италианския език

Анотация:

Целта на курса по морфология е да запознае студентите с морфологичната структура на италианския език като разгледа основните езиковеи категории от формална и функционална гледна точка.

Поради особената историческа съдба на италианския език съвременната езикова норма е все още във фаза на окончателно установяване. По тази причина съществуват спорни въпроси, които тепърва трябва да бъдат разрешени. Курсът обръща особено внимание на тези несъвпадения между все още действащата норма и реалната употреба на езика в писмения и говорния му вариант.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Десислава Давидова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти трябва да познават структурата и функциите на основните категории в италианския език и да могат да ги разграничават, както и да са в състояние да анализират текстове от морфосинтактична гледна точка.
Предварителни изисквания:
Тъй като курсът се води на италиански език студентите трябва да владеят езика, за да са в състояние да разбират лекциите и текстовете от библиографията. Необходимо е да имат познания по общо езикознание, както и да познават практически граматиката на италианския език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Именни части на речта. Съществително и прилагателно име. Членни форми.
 2. Глагол. Видове глаголи в зависимост от употребата им. Видове глаголи в зависимост от акционалната им семантика.
 3. Спрежение на глагола. Основни характеристики на италианската глаголна система.
 4. Особености в спрежението на правилните глаголи.
 5. Неправилни" глаголи. Основни типове "неправилност".
 6. Деятелен, страдателен и възвратен залог.
 7. Описателно спрежение.
 8. Дефективни глаголи и глаголи с двойни форми.
 9. Значение и употреба на неличните и личните форми на глагола.
 10. Категориите време, вид и наклонение при италианския глагол.
 11. Времената на изявително наклонение (Indicativo).
 12. Времената на подчинително наклонение (Congiuntivo).
 13. Формите на условно наклонение (Condizionale).
 14. Повелително наклонение (Imperativo).
 15. Наречия Предлози. Съюзи.

Литература по темите:

Berretta M. 1993: "Morfologia", in Sobrero, Introduzione all'italiano contemporaneo. Le strutture, Editori Laterza & Figli, Bari, pp. 193-245.

Bertinetto P.M. 1991: "Il Verbo" in Grande Grammatica italiana di consultazione ", a cura di Lorenzo Renzi, vol. II, Il Mulino, pp. 13-189

Fogarasi M. 1983: Grammatica italiana del Novecento , Bulzoni editore, Roma.

Moretti-Orvieto 1984: Grammatica italiana, vol. I, IL Verbo, Benucci, Perugia.

Serianni L. 1988: Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria, UTET, Torino.

Раданова Н., 2000: Практическа италианска граматика, "Везни-4", София.

Средства за оценяване:

Колкоквиуми по теми от курса.