ITLB511 Фонетика и фонология на италианския език

Анотация:

Курсът по италианска фонетика и фонолигия е уводен, състои се от 30 академични часа и запознава студентите с основните понятия и явления в дисциплината на сегментно и супрасегментно ниво. Разглеждат се артикулационните и акустичните особености на вокалната и консонантната система, сричката и ударението, интонацията, свързаната реч.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

ас. Мария Ладовинска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

- познават фонетичното и фонологично описание на съвременния италиански език на сегментно и супрасегментно ниво;

- умеят да прилагат теоретичните аспекти на дисциплината в практиката (чуждоезиковото обучение и превода);

- разбират принципите, които управляват употребата на звуковете в италианската свързана реч.
Предварителни изисквания:
- Много добро ниво на владеене на италиански език;

- основни познания в областта на общото езикознание;

- умения за работа с платформата за виртуално обучение MOODLE на НБУ.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Италиански

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1.LINGUA E LINGUAGGIO. LA COMUNICAZIONE. 2.I SEGNI E IL CODICE. IL SEGNO LINGUISTICO. IL SIGNIFICANTE E IL SIGNIFICATO. 3.FONETICA E FONOLOGIA.
 2. 4.FONI (o SUONI) E FONEMI. LA TRASCRIZIONE.
 3. 5.ASPETTO ARTICOLATORIO DEL SUONO: i tre momenti nella produzione dei suoni; apparato fonatorio. 6.ASPETTO ARTICOLATORIO DEL SUONO: l'articolazione delle vocali e delle consonanti; i principi della classificazione dei suoni dal punto di vista articolatorio.
 4. 7.ASPETTO ACUSTICO DEL SUONO: Le caratteristiche fisiche del suono. 8.CLASSIFICAZIONE DEI SUONI IN BASE ALL’ASPETTO ACUSTICO (toni e rumori).
 5. 9.ASPETTO ARTICOLATORIO DEL SUONO: i tre momenti nella produzione dei suoni; apparato fonatorio.
 6. 10.I DUE SUONI (aperto e chiuso) DELLE VOCALI E, O.
 7. Test di verifica.
 8. 11.I DITTONGHI. 12.I DITTOHGHI MOBILI.
 9. 13.LE CONSONANTI. 14.LE CONSONANTI LUNGHE (DOPPIE).
 10. 15.LA SILLABA. 16.LA DIVISIONE IN SILLABE.
 11. 17.L’ACCENTO.
 12. 18.L’INTONAZIONE.
 13. 19.FENOMENI SOPRASEGMENTALI. Fonetica intersegmentale e soprasegmentale. 20.FENOMENI FONOLOGICI CHE SI MANIFESTANO TRA DUE PAROLE (FONETICA SINTATTICA).
 14. 21.FENOMENI FONOLOGICI CHE SI MANIFESTANO ENTRO IL DOMINIO DELLA PAROLA.
 15. Test finale.

Литература по темите:

1) Материали в платфорамата за виртуално обучени на НБУ - MOODLE.

2) Serianni L., Grammatica italiana (italiano comune e lingua letteraria), con la collaborazione di Alberto Castelvecchi, UTET Libreria, Torino, 1989.

3) Dardano M. e Trifone P., La lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 1997.

4) Simone R., Fondamenti di linguistica, Editori Laterza, Roma ,2008.

5) Costamagna L., Pronunciare l'italiano, Manuale di pronuncia italiana per stranieri, Guerra Edizioni, Perugia, 1996.

Средства за оценяване:

- Участие в дискусии по време на интерактивните лекции;

- Две контролни работи (в средата и края на семестъра);

- Задания за самостоятелна работа по време на семестъра, поставени чрез платформата MOODLE NBU.

При незадоводителни изяви по време на семестъра или при непосещаване на лекционния курс, студентите се явяват на писмен и устен изпит в рамките на сесията.