RUSB811 Синтаксис на руски език

Анотация:

Курсът по синтаксис е част от общия курс “Съвременен руски език”, посветен на разглеждането на различните равнища на езиковата структура. Цикълът от лекции по синтаксис е построен като естествено продължение на предходните части от общия курс и съдържа систематизирано описание на синтактичната система на руския език, нейните единици, правилата на тяхното образуване и функциониране.

Основна цел на лекционния курс е да запознае студентите с универсалните и вариативни принципи на организация на руската синтактична система.

Задачите на този курс включват:

1) изложение на руското традиционно синтактично учение, представляващо оригинално развитие на общоевропейската граматична теория в нейното приложение към руския език;

2) запознаване на студентите с новите, нетрадиционни направления в синтактичната теория, предлагане на систематизиран материал от областта на формалния, семантичен и комуникативен синтаксис;

3) представяне на съвременните методи в изследване обектите на синтаксиса;

4) запознаване с метаезика на синтактичното описание.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р
гл. ас. Станислав Богданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

По време на практическите занятия студентите придобиват и затвърдяват определени навици на синтактичен анализ. Словосъчетанията се описват от гледна точка на тяхната структура и смислови отношения между компонентите. Основно внимание се отделя на изречението. Анализира се неговата денотативна, семантична, синтактична и комуникативна структура.


Предварителни изисквания:
Ниво В1

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Увод. Предмет на синтаксиса. Единици на синтаксиса. Понятие за синтактична п а радигматика и синтагматика. Взаимодействие на синтаксиса с морфологията и лексиката.
 2. Из историята на изучението на руския синтаксис. Логико-граматическо, психологическо и формално-граматическо направления в изследването на системата на синтаксиса на руския език ( М. В. Ломоносов, Н. И. Греч, И. И. Дав и дов, К. С. Аксаков, Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня, Д. Н. Овсянико-Куликовски, Ф. Ф. Фортунатов, А. М. Пешковски ). Значение на трудовете на А. А. Шахматов и В. В. Виноградов за развитието на руската синтактична наука.
 3. Синтактични връзки и отношения. Средства за оформяне на синтактичните връзки. Видове синтактични връзки. Съчинителна връзка. Видове съчинителна връзка (отворена и затворена съчинителна връзка). Отношения между членовете на съчинителния ред. Прикомпонентна подчинителна връзка. Понятие за валентност на думата. Лексико-граматични свойства на думата, обуславящи нейната съчетаемост. Информативно достатъчни и информативно недостатъчни думи. Различителни признаци, отчитани при описанието на видовете подчинителни връзки (задължителност-незадължителност, предсказуемост-непредсказуемост на връзката, характер на отношенията между компонентите, съединени с подчинителна връзка). Роля на зависимия компонент в образуването на синтактичното съединение. Собствено синтактични и лексико-синтактични отношения. Силни и слаби подчинителни връзки. Видове подчинителни връзки: съгласуване, управление, прилагане.
 4. Словосъчетание.
 5. Изречението и неговите основни признаци. Понятието предикативност. Обективна и субективна модалност.
 6. Общ преглед на класификациите на изреченията. Структурно разграничаване на прости и сложни изречения. Отношение на изреченията с еднородни сказуеми към класовете на простите и сложни изречения.
 7. Типове изречения според състава на главните части. Двусъставни и едносъставни изречения. Разграничение на двусъставните изречения в съответствие с начина на изразяване на сказуемото.
 8. Типове изречения според наличието или липсата на второстепенни части. Разпространени и неразпространени изречения. Типове изречения според наличието или липсата на експлицитно изразени конструктивно и информативно необходими части на изречението. Пълни и непълни изречения. Елиптични изречения. Въпросът за изреченията с нулево битийно сказуемо.
 9. Типове изречения по комуникативна цел. Съобщителни, въпросителни, подбудителни, оптативни изречения. Типове изречения според наличието или липсата на емоционална окраска. Възклицателни и невъзклицателни изречения. Типове изречения според наличието или липсата на отрицание. Утвърдителни и отрицателни изречения.
 10. Традиционното учение за частите на изречението. Теоретични основи, достойнства и недостатъци на това учение. Главни части на изречението. Граматичен израз на подлога. Граматичен израз на сказуемото. Типове сказуемо в двусъставното изречение. Главна част на едносъставното изречение.
 11. Начини за разширяване на простото изречение. Общо понятие за разширяване на простото изречение. Граматични и семантични особености на разширените изречения. Изречения с еднородни части. Изречения с обособени части. Изречения с вметнати части и вметнати изрази. Изречения с обръщения.
 12. Структурна схема на простото изречение. Теоретична мотивация и практическа насоченост на описанието на формалната организация на изречението въз основа на понятието структурна схема. Предикативен и номинативен минимум на изречението.
 13. Смислова организация на простото изречение. Различни направления в изучаване смисловата организация на изречението. Семантика на изречението като комплекс от обективни и субективни значения.
 14. Комуникативна организация на простото изречение. Актуално членене на изказването. Тема и рема.
 15. Формална, смислова и комуникативна организация на сложното изречение. Средства за синтактично свързване на предикативните части в сложното изречение.Сложно съчинени изречения. Принципи за класификация на сложно съчинените изречения. Сложно подчинени изречения. Принципи за класификация на сложно подчинените изречения. Традиционна (функционално-семантична) класификация на сложно подчинените изречения. Безсъюзни сложни изречения. Принципи за класификация на безсъюзните сложни изречения. Многочленни сложни изречения с еднотипно и разнотипно синтактично свързване на предикативните части.

Литература по темите:

1. Блажев Б. И., Йотов Ц. Д. Синтаксис современного русского языка. С., 1992.

2. Николова А. Синтаксис современного русского языка. Курс лекций. Шумен, 2002.

3. Современный русский язык. Ред. В. А. Белошапков а . М., 1989. Раздел «Синтаксис».

4. Бабайцева В. В., Максимов Л. Ю. Современный русский язык. Част ь III . Синтаксис. Пунктуация. М., 1981.

5. Современный русский язык. Часть 3. Синтаксис. Пунктуация. Стилистика. Ред. П. П. Шуб а . Минск, 1983.

6. Градинарова А. А. Русская пунктуация в сопоставлении с болгарской. Пунктуация простого предложения. С., 1998.

7. Градинарова А. А. Генеративизм: Синтаксические теории. С., 2001.