FRAB711 Лексикология и словообразуване на френски език

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които включват различни форми на учебна дейност:

•теоретично mредставяне;

•самостоятелна работа на студентите – подготовка на резюмета по разработваните теми;

•участие в дискусиите по време на семинарите;

•самостоятелна работа на студентите, включваща подготовка на конкретни анализи и домашни задачи;

•провеждане на 3 теста за текущ контрол.

Цели на курса:

•да подготви студентите за бъдещи занимания с проблеми на семантиката, лексикологията и лексикографията;

•да допринесе за изграждането на макролингвистичен подход у студентите към езиковите явления чрез задълбочаване на техните познания върху взаимовръзката между отделните лингвистични дисциплини;

•да способства за формирането на умения за прилагане на теоретични знания към конкретен анализ на практически проблеми в областта на лексикологията, превода и пр.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

преп. Цветилена Кръстева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

•боравят свободно с терминологичния апарат на семантиката и лексикологията;

•интегрират знанията си по семантика и лексикология в цялостен епистемологичен подход, който да прилагат както при изучаването на други лингвистични дисциплини, така и при бъдещата си работа като преподаватели и/или преводачи;

•прилагат когнитивни и структурни модели на анализ към лексикалните проблеми;

•прилагат знанията си в областта на двустранния превод от/на френски език.


Предварителни изисквания:
Добро владеене на френски език. Основни познания в областта на общата лингвистика и морфологията на френския език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Martin, R., Pour une logique du sens, Seuil, Paris, 1984.

2.Pottier, B., Linguistique generale. Theorie et description, Klincksieck, Paris, 1974.

3.Mounin, G., Introduction a la semiotique, Ed. de minuit, 1970.

4.Hagege, C., La langue francaise, Internet, www.lire.fr

Средства за оценяване:

•Текущ контрол:

-редовно представяне на резюмета по всички разработвани теми;

-редовно представяне на 3 самостоятелно разработени задачи;

-успешно решаване на 3 теста по време на семестъра (провеждани съответно в 5-а, 9-а и 14-а седмица на семестъра).

•Писмен изпит - при незадоволителни резултати от текущия контрол.