ENGB811 Синтаксис на английския език

Анотация:

Познаването на синтаксиса на един език и на основите на синтактичната теория е задължителна част от професионална подготовка на лингвиста. Курсът има практическа насоченост и запознава студентите с основни понятия от традиционния и съвременния синтаксис в контекста на бъдещата им работа като преподаватели по език, преводачи, компютърни лингвисти и др. Специално внимание се обръща на специфичните за английския език синтактични структури и на междуезиковите трансформации при превода от английски на български език и обратно. Наред с традиционните модели на изречението и словосъчетанието, студентите ще имат възможност да се запознаят и с идеите и методите на конституентния и депендентния синтаксис, с приложението на постиженията на съвременния синтаксис в области като машинен превод, диалогови системи, извличане на информация и генериране на текст.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р
гл. ас. Станислав Богданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1. имат солидни знания по синтаксис в съпоставителен план между чуждия език (английски) и родния език (български);

2. имат добра представа за развитието на синтактичната наука и за съвременното й състояние и връзка с останалите клонове на езикознанието;

3. имат изградени умения за извършване на задълбочен синтактичен анализ,

4. могат да прилагат наученото в своята професия на учители по чужд език или преводачи.
Предварителни изисквания:
Желателно е студентите да имат успешно завършени курсове по общо езикознание, фонетика, морфология и лексикология. Задължително е доброто владеене на английския език, тъй като курсът се води на английски език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

БАН (1983) Граматика на съвременния български книжовен език. Том III: Синтаксис. София: БАН

Димитрова-Гюзелева, С. (2008) Практическа английска граматика с упражнения и отговори . София: Везни-4.

Грозданова, Л. (2015) Introducing English Syntax. София: Университетско издателство "Св. Кл. Охридски".

Молхова, Ж. и др. (1965) Английска граматика в сравнение с български език – Синтаксис. София.

Пенчева, М. (2006) Езикови универсалии и типология. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Biber, D., Conrad, S., Leech, G. (2002) Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Essex: Pearson Education Limited

Coffin, C., Hewings, A., O'Halloran, K. (Eds.) (2004/2014) Applying English Grammar. Functional and Corpus Approaches. New York: Routledge

Cook, V. and Newson, M. (1996) Chomsky's Universal Grammar. An Introduction. Blackwell.

Greenbaum, S., Quirk, R. (1990) A Student's Grammar of the English Language. London: Longman.

Leech, G. (1989) An A-Z of English Grammar and Usage. London: Edward Arnold.

Quirk, R., Greenbaum, S., Leech, G., Svartvik, J. (1972) A Grammar of Contemporary English. London: Longman.

Quirk, R., Greenbaum, S. (1985) A University Grammar of English. London: Longman.

Quirk, R., Svartvik, J., Leech, G., Greenbaum, S. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman