FRAB511 Произношение и интонация във френския език

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

? Курсът се състои от 30 академични часа, в които обучаваните се запознават с основни положения от френската фонетика, усвояват правилното произношение на френски и коригират собствените си грешки, допускани поради неправилно обучение в подготвителния етап.

? След завършването на курса студентите трябва да умеят да четат правилно, без запъване, да произнасят без грешка трудни словосъчетания (скоропоговорки), да оформят правилно ритмичните си групи при говорене и четене, да умеят да обясняват как правилно да се произнасят френските думи и изрази.

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? познават интонативните модели на френския език

? познават основни положения от френската фонетична система и произношение

2) могат:

? да следват правилното френско произношение

? да провеждат упражнения по произношение на френски език


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

? Студентите трябва да владеят френски език в средна степен.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. NIKOLOV B., Manuel de phonetique francaise. Nauka I izkoustvo, Sofia, 1970.

2. NIKOV Michel, Phonetique generale et francaise (cours theorique), Presses Universitaires “St. Kliment Ohridski”, Sofia 1992.

3. TOMOV Prof. Toma St., Manuel de phonetique francaise. Les Editions d’Etat “Science et art”, Sofia 1955.

4. PASSY Paul, Les sons du francais. H. Didier, Paris 1929.

5. http://www.multimania.com/milenchip

6. http://phonetique.free.fr

7. http://courseweb.edteched.uottawa.ca/Phonetique/Aix2000/phonetique.html

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите /с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка/.

Форми на оценка: устни тестове 40 % и устен изпит 60 %

(самостоятелни задания).