ENGB511 Фонетика и фонология на английския език

Анотация:

Курсът запознава със значими теоретични течения във фонетиката и фонологията. Студентите експериментално преоткриват някои аспекти от теорията. От студентите се изисква самостоятелна работа по предварително зададени теми, прилагане на основни класификационни подходи, сравнение на теоретични постановки, рефериране на учебни пособия

прочети още
Лингводидактика

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р
преп. Галина Величкова  

Описание на курса:

Компетенции:

След успешното приключване на курса, студентите трябва да са в състояние:

" свободно да се ориентират в методическа и теоретична литература в областта на фонетиката и фонологията

" да използват познанието си за мониторинг на лингвистичните си умения

" да използват знанията за целите на преподаване на английски език


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

" добро ниво владеене на английски език Б2Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

електронният уебсайт на курса на адрес:

e-edu.nbu.bg

основни учебници:

Geigerich, H. ( 1992) English Phonology An Introduction CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Dalton,C. and B. Seidlhofer (1994) Pronunciation OXFORD UNIVERSITY PRESS

Gimson, A.C. (1989) An Introduction to the pronunciation of English EDWARD ARNOLD

Underhill, A. (1994) Sound foundations HEINEMANN

Допълнителни текстове

Brown, A. (ed.) (1991) Teaching English Pronunciation - a book of readings ROUTLEDGE

Cruttenden, A.(1986) Intonation CUP

Crystal, D. (1969) Prosodic Systems and Intonation in English CUP

Harris,J. (1994) English sound structure BLACKWELL PUBLISHERS

Kenworthy,J. (1987) Teaching English Pronunciation LONGMAN

Mincoff, M. (1973) An introduction to English Phonetics NAOUKA I IZKOUSTVO - useful

Roach, P. (1983) English Phonetics and Phonology: a practical course CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Данчев и Спасов (1992) Английският правопис ВЕЗНИ-4

Bowler, B. and S. Cunningham (1991) Headway upper-intermediate pronunciation OXFORD UNIVERSITY PRESS

Cunningham, S. and B. Bowler ( 1990) Headway intermediate pronunciation OXFORD

+

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ

Портфолио от задания