VIPM434 Пластична култура

Анотация:

Курсът има за цел

да постави въпроси около разбирането за смисълът и значението на пластичното в съвременната култура на базата на материализираното в художествени произведения социално и историческо време.

Разширяване разбирането за връзката между епохи, стилове и течения и в парадигмата на господстващата идея за свят

Да разпознае пластичното като материализиране на виждането и разбирането за трансцендентно и иманентно.

Да очертае проблемите и промените в разбирането за пластична култура в епоха да дигитални технологии, комуникационни технологии и свръх свързаност и тотална прозрачност на присъствие на индивида в социалното поле.

Да очертае границите между пластична и информационна култура

прочети още
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Преподавател(и):

доц. Венцислав Занков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят

Основни положения с примери за смисълът на присъствие и отсъствие на пластичната култура

Основни насоки в развитието на изкуството

Да разпознават стилове, жанрове и течения в изкуството

Основни насоки в развитието на съвременното изкуство

Могат

Да очертаят разликите между Модерно и Съвременно

Да развият усет за възприемане и разбиране на художествено произведение, интерпретирано в контекст на епоха или в абсолютни стойности като чисто присъствие/отсъствие на пластичното

Да анализират връзка между идея, форма, съдържание, изказ и изразни средства

Да анализират връзката частно -публично / и/или човек и свят


Предварителни изисквания:
образовани

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ангелов, Ангел. ”Конкретни утопии. Проектите на Кристо”, С. 1997

Ангелов, Валентин. “Авангардното изкуство на Запад днес”, С. 1973

Ангелов, Валентин. “Изкуство & Естетика. Кризата в естетиката и

предизвикателствата на авангардното изкуство”, С. 2005

Ангелова, Катя. “Ефимерно изкуство”, сп.”Изкуство/Art in Bulgaria”,

Джорджо Агамбен HOMO SACER –издателство Критика и хуманицъм

бр.84-86/2001

McLuhan, Marshall (1964) Understanding Media: The Extensions of Man, Toronto, McGraw Hill

Manovich, Lev (2001) 'The Language of New Media' MIT Press, Cambridge and London

Castells, Manuel, (1996) Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture volume 1, Massachusetts, Blackwell Publishing

Жан Бодриар, “Предшествието на симулакрума”, сп. ?І???????, 4/91 , 5/1 – 92.

Жан Бодрияр,Глобализацията като културен шок, ISBN 9789549567250

Paul Virilio Art as Far as the Eye Can See. Oxford: Berg, 2007.

Paul Virilio The Original Accident. Cambridge: Polity, 2007

Paul Virilio The Accident of Art. (with Sylvere Lotringer) New York: Semiotext(e), 2005.

Paul Virilio Negative Horizon: An Essay in Dromoscopy. London: Continuum, 2005.

Paul Virilio Art and Fear. London: Continuum, 2003. ( originally published in 2000 by Editions Galilee under the title La Procedure Silence, meaning "The Silence Trial". )

”Виенски акционизъм. От живописта до действието – от колекцията

на MUMOK”, каталог, (текст Еделберт Кьоб), С. 2009

Ганева, Валентина. “Тоталното произведение на изкуството”, С. 2006

Голдбърг, Роуз Лий. “Пърформанс арт – изкуство на живото

изпълнение. От футуризма до наши дни”, превод Никола Георгиев, сп.

“Изкуство” бр. 9/1988

Делчев, Красимир. “Философия, художественост и скандал в

модерното изобразително изкуство.”, С. 2006

Занков, Венцислав. “Метаморфозите на не-мястото”, С. 2001

“Art & Design”, vol.9, No 9/10, September-October 1994. “Performance art

into 90s” (special issue on performance)

Art, lies and videotape: exposing performance, Tate, 2003, catalogue

Art in Theory 1900-2000 edited by Charles Harrison & Paul Wood,

Blackwell Publishing, 2004

Arte Povera, edited by Carolyn Cristov-Bakardgiev, Phandon, 1999

Goldberg, RoseLee. “Performance Art from Futurism to present”, Times and

Hudson - second edition (1988) & third edition (2001)

Goldberg, RoseLee. “Life Art since the 60s”, Times and Hudson, 1998

Goldberg, RoseLee. “Performa. New visual art performance”, New York,

2007

The concise OXFORD dictionary of Art terms, 2001

Средства за оценяване:

есе, презентация по предварително зададена тема, събеседване