BABB637 Бизнес планиране и прогнозиране

Анотация:

Целта на курса е разкриването на особеностите на цялостния процес на планиране на фирмено равнище от съставянето на плана до неговото изпълнение; придобиването на знания и практически умения за разработване на фирмени анализи и на тази основа формулирането на стратегия на фирма, бизнес план или инвестиционен план на фирма, както и начините за упражняване на контрол при разработването и изпълнението на фирмения план.

Придобиваните знания в областта на планирането като процес, стратегическото планиране, разработването на фирмени стратегии, разработването на различни видове бизнес планове и прилагането на системата за контрол са както теоретични, така и методико-приложни.

прочети още
Бранд мениджмънт (на английски език)

Преподавател(и):

доц. Ирена Славова-Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•да разработват стратегически план на фирма

•да разработват бизнес план и инвестиционен план на фирма

2) могат:

•да разработват стратегия нафирма

•да разработват бизнес план на фирма

•да осъществят контрол при разработването и изпълнението на плана


Предварителни изисквания:
Студентите да са изучавали основни икономически дисциплини като: микро и макроикономикс, финанси, счетоводство, статистика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

Славова И., (2004), Бизнес планиране, изд. Сиела, С., 320 с.

Бароу, Пол, (2002), Най-добрите бизнес планове. Подготовка и представяне, изд. Класика и стил, С., 276 с.

Допълнителна:

на български:

Ангелов А., Ръководство за разработване на бизнес план, С., 1999

Ансофф, И., (1999), Новая корпоративная стратегия, изд. Питер, М., 414 с.

Владимирова К., (2009), Прогнозиране и планиране. Стратегическо планиране развитието на икономическите системи, УИ „Стопанство”, С., 414 с.

Дракър П., (2002), Ефективно управление, изд. Класика и стил, С., 274 с.

Каплан, Р., Д. Нортън, (1), (2005), Балансирана система от показатели за ефективност, изд. Класика и Стил, С., 416 с.

Каплан, Р., Д. Нортън, (2), (2006), Стратегически карти, изд. Класика и Стил, С., 466 с.

Крипендорф К., (2005), Изкуството на предимството. 36 стратегеми за побеждаване на конкуренцията, изд. ИнфоДар, С., 320с.

Лангдън К., А. Бонъм, (2001), Хитрините на бизнеса за бизнес финансите , изд. Фокус, С., 252 с.

Лашър У., (2003), Стратегическо мислене за дребния бизнес и неговите подра, изд. Лик, 413 с.

Младенова Г., (2000), Стратегическо маркетингово планиране, УИ Стопанство, С.

Муркоянис Н., (2006), Цел. Отправната точка на великите компании, изд. Инфо ДАР, 305 с.

Найденов Н., (2003), Прогнозиранеи планиране, УИ Стопанство, С., 394 с.

Паунов М., (1997), Стратегии на бизнеса, С., 234 с.

Портър, М., (2004), Конкурентно предимство на нациите, С., изд. Класика и стил, 948 с.

Рийс Ал, (2001), Фокус: Бъдещето на вашата компания зависи от него, изд. Класика и стил, С., 326 с.

Славова И., (2009), Планиране и прогнозиране, изд. НБУ, 360 с.

Тодоров, К., (2008), Бизнес стратегия на малката фирма, С., изд. НБУ, 276с.

на английски:

Bryson, John M., (1995), Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, ed. Jossey-Bass Publishers, 324 p.

Grant, Robert M., (2005), Contemporary Strategy Analysis, Blackwell, 548 p.

Mintzberg H., (2000), Rise and Fall of Strategic Planning, ed. Financial Times Prentice Hall, 478 p.

Porter M., (2004), Competitive Strategy, ed. Free Press, 416p.

The Business Environment. Themes and Issues, (2008), edited by Paul Wetherly and Dorron Otter, ed.Oxford University Press, 495 p.

Thompson, Arthur Jr., A.J. Strickland, J. E. Gamble, (2008), Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage: Concepts and Cases, ed. McGraw-Hill, Irwin

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се осъществява чрез провеждането на два теста в средата и края на семестъра.

При оценки от двата текущи теста ралични от Слаб (2) и средна оценка от двата теста Добър (4) или по-висока, студентите имат възможност да се освободят от семестриалния изпит по курса.