VIPB784 The Trademark: Vision and Communication

Анотация:

С този курс се цели запознаването на студентите с особеностите на съвременната медиино културна ситуация, в която визуалната комуникация има доминираща роля. В основата на предлагания подход стои семиотиката, която е водещата дисциплина в най-актуалните изследвания на създаването на корпоративна визия и измерване на ефекта от нейното въздействие. Курсът обединява кратко въведение в семиотичната теория, панорама на развитието на визуалната култура и конкретни визуални изследвания на търговски марки. Практическите упражнения се правят главно около корпоративните уебсайтове, където има най-висока концентрация на визуални елементи.

прочети още
Бранд мениджмънт (на английски език)

Преподавател(и):

проф. Кристиан Банков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как се прилага семиотичният подход в изследването на корпоративната комуникация;

• Как се е развивала визуалната култура, за да се стигне до съвременната доминация на образа над текста;

• Как може да се преценява адекватността на визията на търговската марка спрямо маркетинговите цели на компанията;

2) могат:

• да класифицират всички възможни рекламни послания според семиотичните схеми, въведени за тази цел;

• да анализират ефективността на посланията от гледна точка на тяхното позициониране спрямо конкурентната комуникативна активност;

• да създават рекламни съобщения, остойностяващи рекламирания продукт според четирите основни подхода в теорията на Ж. М. Флош.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Кристиан Банков:

"Език на потреблението" в сп. Медиа & Реклама, с. 20-21, април 2000 г.

"Истинност и лъжливост на рекламата" в сп. Медиа & Реклама, с. 23-24, юни 2000 г.

„Рекламните послания на бирите” в Медия свят, стр. 36-38, октомври 2001 г.

Консумативното общество, София: ЛИК, 2009 г.

Семиотични тетрадки Част I: уводни лекции по семиотика, изд. на Нов български университет, София, 2001 г.

Семиотични тетрадки Част II: Семиотика, памет, идентичност, изд. на Нов български университет, София, 2004 г.

(съставител) Семиотиката в действие: Лекции и доклади по семиотика 2007, изд. на НБУ, 2008 г.

Допълнителна

Преведени специално за курса текстове на Ж.-М. Флош и Кевин Келър

Средства за оценяване:

Студентите правят един тест и няколко задания по време на семестъра. При пълен набор от успешно оценени активности се получава крайна оценка. Студентите, пропуснали тази възможност, наваксват чрез изготвяне на комплексна курсова работа, която съчетава аналогични на текущото оценяване изисквания. Всички оценки могат да бъдат повишени на финалния устен изпит.