DDSM103 Граждански и военни структури на НАТО. Механизми на функциониране и взаимодействие

Анотация:

Курсът е предназначен да предостави синтезиран обем от знания за гражданските и военни структури на НАТО, като политико-военен отбранителен съюз и тяхното функциониране.

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма

Преподавател(и):

 Съби Събев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания по: Основните граждански и военни структури на НАТО и тяхното взаимодействие в процеса на вземане и изпълнение на решения

2) умения по: Успешно да анализират и прогнозират текущи и бъдещи развития на политиката за сигурност и отбрана на НАТО


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Справочник на НАТО, 2001;

2. Справочник на НАТО, 2006;

3. Стратегическа концепция на НАТО, 2010 г.;

4. NATO Review: Examining NATO's Transformation; Special issue, Spring 2005.

5. Трансформацията на НАТО, брошура - 2004.

6. НАТО пред 21 век, брошура - 2004.

7. http://www.nato.int

8. http://www.nato.int/shape

9. http://www.act.nato.int

10. http://www.md.government.bg

11. http://www.mfa.government.bg

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 70 % СЕМИНАРИ

ЕСЕ 30 %