NISM232 Администрация на сигурността и отбраната

Анотация:

Курсът дава специализираща подготовка по администрация на отбраната и сигурността. Обхваща раздели: базови въпроси, институционализация, администрация на персонала, административни решения, административни подходи и международно обкръжение на администрацията. Изгражда умения за казусна дискусия и аргументация на административни решения.

Основни цели на курса са:

" Да запознае студентите с теорията и практиката на администрацията на сигурността и отбраната. Да подготви студентите за програмно управление на националната сигурност и отбрана. Да информира студентите с базова информация и методология за анализ и дискусия на ключови решения в сигурността и отбраната. Да развие способности за анализ и оценка на програми и проекти в сигурността и отбраната. Да дефинира приемливи резултати и изводи, подпомагащи анализите и оценките

" Да развие умения за идентифициране и изследване на базови проблеми и въпроси на националната сигурност и отбранителните знания

" Да представи и анализира административната практика и опит на други страни

" Да покаже капацитета на ориентирания към резултати подход в сектора за сигурност и отбрана

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма

Преподавател(и):

проф. Тилчо Иванов  д-р
доц. Константин Пудин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Да подготвят и предлагат адекватни решения на вземащите решения в сигурността и отбраната

" Добрите практики за администрация на сигурността и отбраната 2) могат:

" Да провеждат адекватни анализи и оценка на политики, програми и проекти в сигурността и отбраната

Да поемат отговорност за подготвяните публични решения и тяхното прилагане


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Получени от базовите курсове по публична администрация

" За използване на основните аналитични техники в публичната администрацияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

A/Нормативни актове

1. Конституция на Р. България, НС, С., 1992.

2. Закон за отбраната и въоръжените сили на Р. България, С., 1995.

3. Закон за МВР, С., 1997.

4. Закон за Консултативния съвет за национална сигурност, С., 1994.

5. Концепция за национална сигурност на Р. България, С., 1998.

6. Военна доктрина на Р. България, С., 1999.

7. Правилник за кадровата военна служба, С., 2000.

A/Базова

1. Доклад за Националната сигурност на Р. България -С., 1999, 2000, 2001.

2. Бяла книга за отбраната на Р. България, С., 2001.

3. Стайнов П., Управлението на държавата пред и през войната (Военно-административно право), Университетска печатница, С., 1941.

4. Massie, J. L., Essentials of Management, 4th ed., Prentice-Hall, Inc., 1987.

5. Thompson, F., and L. R. Jones, Reinventing the Pentagon, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1994.

6. Huntington, S. P., The Soldure and the State, The Theory and politics of Civil-Military Relations, Belknap press of Harvard University press, Cambridge, 1985.

7. NATO Handbook - 2001, NATO Office of Information and Press, Brussels, 2001.

8. Cliatt, O. C. Jr., Bulgaria's Quest For Security After The Cold War, The Institute for National Strategic Studies, 1993.

9. Bandow, D., Human resources and Defence Manpower, National Defence University, Washington, D. C., 1990.

10. Handouts, Defence Resources Management Institute, Naval Postgraduate School. Monterey, CA, 1992.

A/Допълнителна

1. Macintosh, M., Managing Britains Defence, MacMilian, London, 1990.

2. Williams, B., Administration of Mobilisation, ICAF, Washington D.C. 1959.

3. Fink, S., Crisis Management, Amacom, 1986.

4. Thompson, D. J., Organizations in Action, Mac Graw-Hill Book Company, New York, 1967.

5. Carnal, C. A., Managing Change in Organizations, Prentice Hall, New York, 1990.

6. Nigro A. F and L. G. Nigro, Modern Public Administration, 3-rd ed., Harper & Row, Publishers, New York, 1973.

11. Bolman L., T. E. Deal, Reframing Organizations, Artistry, Choice, and Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, 1991.

Ганчев А., Какво би трябвало да съдържа един закон за народната отбрана, Сп. "Българска военна мисъл", Кн. 6/1940.

Средства за оценяване:

" Тест - 20 %

" Семинар - 20 %

" Курсова работа - 40 %

" Казус - 20 %