NISM223 Еволюция на международното мироопазване

Анотация:

Да подготви студентите да имат понятие за термини, методология, норми и инструментариум на мироподдържащи и хуманитарни операции и на базата на характерни конкретни примери да разберат и усвоят съвременните възгледи за предотвратяване, разрешаване и постконфликтно уреждане на конфликтите.

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма

Преподавател(и):

проф. Георги Бахчеванов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- съвременните възгледи за предотвратяване , разрешаване и постконфликтно уреждане на конфликтите

2) могат:

- да участват в експертни проекти в областта на урегулиране на международните и вътрешни конфликти


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература

1. Справочник по мирному разрешению споров между государствами . Ню Йорк - ООН. 1992

2. Най, Дж. Международните конфликти. Теория и история. С. 1998

3. "Управление на международни кризи. Дискусия", Международни отношения, (1999, № 1)

4. Янакиев, Я.; Г. Петков, "Българската армия в операциите за поддържане на мира", Военен журнал, (1999, № 4)

5. Етномалцинствени проблеми в Югоизточна Европа през 90-те години на ХХ век и евроатлантическата интеграция на България, С., 2001

6. Кармънт, Д; П. Джеймс, Мир в разгара на войни. Предотвратяване и разрешаване на международни етнически конфликти, С., 2001

7. Станчев, Ст.; Й. Баев, "Документиране и анализ на българското участие в операции по поддържане на мира", Военен журнал, (2003, № 3)

8. United Nations Peacekeeping. Documents and Commentary, Vol. І-IV, (Oxford Univ. Press, 1970-1981)

9. Durch, W. /ed./, The Evolution of UN Peacekeeping. Case Studies and Comparative Analysis, (New York, 1993)

10. Diehl, P., International Peacekeeping, (Washington 1993)

11. Parssons, А., From Cold War to Hot Peace. UN Interventions. 1947-1994, (London 1995)

12. Peacekeeping 1815 to Today, (Quebec 1995)

13. Schmidl, Е. /Ed./, Peace Operations Between War and Peace, (London 2000)

14. Woodhouse, Т., "Conflict Resolution and Peacekeeping: Critiques and Responses", Peacekeeping and Conflict Resolution, (London, 2000)

15. Berdal, М., "Lessons not Learned: The Use of Force in "Peace Operations" in the 1990s", Managing Armed Conflicts in the 21st Century, (London, 2001)

16. Baev, J., "Bulgaria's experience in peace support operations", Ten Years After: Democratisation and Security Challenges in South East Europe, (Vienna, 2001)

17. Rollins, J., "Civil-Military Cooperation /CIMIC/ in Crisis Response Operations: The Implications for NATO", International Peacekeeping, (London, 2001, No. 1)

18. The Reform Process of UN Peace Operations, (The Hague 2001)

Web Sites:

1. www.un.org

2. www.sipri.se

3. www.carnegie.org

4. www.usip.org

5. www.isn.ethz.ch

Средства за оценяване: