VIPM121 Проект: Цветознание

Анотация:

Да се разшири и обогати художествената култура на студентите за приложение на цвета в изкуството, архитектурата и дизайна,както и в областта на визуалната комуникация и реклама в обществената среда. Да се обогатят професионалните умения за постигане на цветова хармония в практиката на графичния дизайн продукт със средствата на традиционните графични техники и с използването на компютъра.

Така разграничени цветовите проблеми се разглеждат според изискваниятана темите в сферата на печатната графикаихудожествено-естетическите въпроси на рекпамния дизайн и визуалната комуникация. Разглеждат се психологичните аспекти на цвета, символиката, систематиката и хармонията на цвета.

Практическите задачи имат основно значение за развитието на чувството за колорит и хармония на цветовете, така необходими в процеса на дизайнерското проектиране при търсене на оптимален зрителин комфорт на цветовата среда

прочети още
Живопис

Преподавател(и):

преп. Станимир Божилов  
доц. Ралица Мирчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

да прилагат придобитите фундаментални познания и практически умения в областта на цвета, физическите закони на цвета, психо-физиологическите проблеми на цветовото изграждане в творческия процес,естетическите проблеми на цвета в изкуството и цвета като функционално-естетически фактор за изграждане на художествената среда

2)могат:

да изпълняват практически задачи с традиционни художествени материали и да изпълняват художествени проекти за целите на грахичния дизайн


Предварителни изисквания:
Умения за работа с традиционни художествени материали.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Райчев,Р. Цветовете в изкуството ЛИК София 2005

Допълнителна

Агостоп,Ж. Теория цвета "Мир" Москва 1982

Волков,Н. Цвет в живописи "Исскуство" Москва 1984

Дьолакроа,Й. Дневник "БХ" София 1980

Да Винчи,Л. Трактат за живописта "Касталия" София 1995

Кандински, В. За духовното в изкуството "Касталия" София 1995

Райчев,Р. Символика на цвета в изобразителното изкуство. Цвят и обучение. Межд. конференция Варна 1997

Райън,У.,Коновър,Т. Графичната комуникация днес част І и част ІІ Изд.Дуо дизайн София

Стармър, А. Цветовете - енциклопедия. "Книгомания" София 2005

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Текущото оценяване се формира от показване на знания по теория на цвета и изпълнение на практически задачи по въпроси от теория на цвета. Една текуща оценка се формира върху някалко практически задачи с общо значение

Ако студента посещава редовно занятията и изпълнява всички поставени практически задачи през семестъра, се оформя крайна оценка освобождаваща го от изпит. В случай, че има само една текуща оценка, или е недоволен ит текущото оценяване през семестъра, се явява на финален изпит с портфолио съдъжащи всички практически задачи. В случай, че няма никаква гекуща оценка през семестъра, студента се явява на фисален изпит със всички практически задачи и отговаря на въпроси по смисъла и значението на тяхното изпълнение.