VIPM108 Пластични форми

Анотация:

Изследване на проблема за синтез между пластика и цвят в световни образци на изкуството в различни епохи. Запознаване на студентите с материали, използвани в скулптурата и работата с тях. Мястото и въздействието на цветната скулптура в пространството.

прочети още
Живопис

Преподавател(и):

доц. Валентин Савчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Да могат да владеят изразните средства на скулптурата, да овладяват конструирането на конкретност в пространството и в частност – способността на студента да изследва проблемите форма-цвят -пространство.
Предварителни изисквания:
Студентите да владеят основни изразни средства в скулптурата и следва да имат записан курс "Пластични форми"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.История на изкуството;-избор на автор

2.В. Шеди. “Скулптурно майсторство”изд"Български художник"-1977г;

3. Базазянц. “Художник, пространство, среда”;изд"Изкуство"-1985г

Н. Полякова. “Скулптура и пространство”;изд"Изкуство"-1985г

М. Шимон. “Как разбирам скулптурата”; изд"Български художник"1988г

Средства за оценяване:

1.Практическа разработка

2.Конферанс