VIPM106 Цветознание и ролята на цвета

Анотация:

Учебния курс дава фундавнтални теоретични познания и практически умения в областта на цвета, засягащи физическите закони на цвета, психологичните проблеми на цветовото възприятие, историко-естетическите проблеми на цветовото изграждане в творческия процес и цвета като функционално-естетически фактор в художествената практика в изящните изкуства.

Започва се с историческото развитие на знанията за цвета в изкуството на европейските култури.

Материала обхваща физическите свойства на светлината, характера и значението на светлината за възприемането на цвета. Разглеждат се адитивното и субтрактивно смесване на цвета, параметрите на цвета, контрастите и хармонията на цвета. Така се обогатява художествената култура за приложението на цвета в изкуството и професионалните умения за постигане на цветова хармония в живописната практика, както с традиционните художествени методи, така и със средствата на съвременните методи и технологии.

прочети още
Живопис

Преподавател(и):

проф. Румен Райчев  
преп. Станимир Божилов  

Описание на курса:

Компетенции:

историко-естетическите проблеми на цвета в изкуството, значението на светлината за възприемането на цвета, физическите закони на цвета, психо-физиологическите проблеми на цветовото изграждане в творческия процес.

да изпълняват практически учебни задачи с традиционни художествени материали и са подготвени за реализация на колористични решения и творчески идеи
Предварителни изисквания:
за изпълнение на художествени практически задачи с цветове, с използване на традиционните техники на боите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Райчев,Р. Цветовете в изкуството ЛИК София 2005

Допълнителна

Да Винчи,Леонардо Трактат за живописта "Касталия" София 1995

Дьолакроа,Й. Дневник "БХ" София 1980

Кандински, В. За духовното в изкуството "Касталия" София 1995

Райън,Р. Коновър,Т. Графичната комуникация днес част І и част ІІ. изд.Дуо дизайн София

Райчев,Р. Опит за анализ на философско-естетическите възгледи за цвета, колорита и композицията в писмени сведения, програми и дневници на творци Проблеми на изобразителното творчество, кн.2 "Зограф"1997

Райчев,Р. Символика на цвета в изобразителното изкуство Цвят и обучение. Межд. конференция, Варна 1999

Стармър,А. Цветовете енциклопедия "Книгомания" София 2005

Хунгер,Х. Империя на ново средище. ЛИК София 2000

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Текущото оценяване се формира от показване на знания по теория на цвета и изпълнение на практически задачи по въпроси от теория на цвета. Една текуща оценка се формира върху няколко практически задачи с общо значение.

Ако студента посещава редовно занятията и изпълнява всички поставени практически задачи, се оформя крайна оценка освобождаваща го от изпит. В случай, че има само една текуща оценка, или е недоволен от текущото оценяване се явява на финален изпит с представяне на портфолио съдържащо всички практически задачи. В случай, че няма никаква текуща оценка студента се явява на изпит със всички практически задачи и отговаря на въпроси по смисъла и значението на тяхното изпълнение