ARTM602 Тотален дизайн в интериора - ІІ част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с развитието на дизайна, предпоставките за неговата поява, както и предшествалите го движения, обусловили неговото разделяне от изящните изкуства. За целта се разглеждат и обсъждат отделни художествени произведения, решават се практически задачи, въвеждат се основни понятия от областта на интериорния и пространствения дизайн и се демонстрират някои от главните методи на работа. Курсът е насочен към тесните интереси на студентите, изучаващи пространствен дизайн, за да могат придобитите знания да им помогнат пряко в практическата работа, от една страна, и от друга - да повишат общата им култура. Проследяват се основните течения и тенденции в дизайна от 30-те години на ХХ век до първото десетилетие на XXI в. Поучените знания се прилагат в практически интериорни проекти, които студентите представят като част от текущото оценяване.

прочети още
Пространствен дизайн

Преподавател(и):

доц. Ралица Стефанова  д-р
гл. ас. Руслан Лозев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните направления в съвременния дизайн в контекста на визуалните изкуства, социалния и културен живот

2) могат:

да правят проекти, които да включват съвременен тотален дизайн на интериор и екстериор.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Изкуството и неговата история, Ернст Гомбрих, изд. Български художник

Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от A до Z, "АЛИАНС-97", Taschen, С., 2004

Иванова, Н. История на дизайна, Наука и изкуство, С., 1984

Read, H. Art & Industry, Faber and Faber Limited, London, 1956

Arwas, V. Glass, Art Nouveau to Art Deco, Academy Editions, London, 1987

Brino, G. Carlo Mollino, Architecture as Autobiography, Thames and Hudson, London, 1987

Droste, M. & Bauhaus Archive, Bauhaus 1919 - 1933, Benedikt Taschen Verlag, Cologne, 1990

Collins, M. & Papadakis, A. Post-modern Design, Academy Editions, London, 1989

Droste, M. & Bauhaus Archive, Bauhaus 1919 - 1933, Benedikt Taschen Verlag, Cologne, 1990

Fiell, Charlotte & Peter. Modern Chairs, Benedikt Taschen Verlag, Cologne, 1993

Fiell, Charlotte & Peter. Modern Furniture Classics since 1945, Thames and Hudson, London, 1991

Fiell, Charlotte & Peter. William Morris, Benedikt Taschen Verlag, Cologne, 1999

Garner, P. Sixties Design, Benedikt Taschen Verlag, Cologne, 1996

Greenhalgh, P. Modernism in Design, Reaktion Books, London, 1990

Morgan, A. L. Contemporary Designers, St. James Press, London, 1985

Pevsner, N. Pioneers of Modern Movement, Faber & Faber, London, 1936

Средства за оценяване:

курсова работа, тест