ARTM601 Тотален дизайн в интериора - І част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с развитието на дизайна, предпоставките за неговата поява, както и предшествалите го движения, обусловили неговото разделяне от изящните изкуства. За целта се разглеждат и обсъждат отделни художествени произведения, решават се практически задачи, въвеждат се основни понятия от областта на интериорния и пространствения дизайн и се демонстрират някои от главните методи на работа. Курсът е насочен към тесните интереси на студентите, изучаващи пространствен дизайн, за да могат придобитите знания да им помогнат пряко в практическата работа, от една страна, и от друга - да повишат общата им култура. Проследяват се основните течения и тенденции в дизайна от античността до 30-те години на ХХ век. Поучените знания се прилагат в практически интериорни проекти, които студентите представят като част от текущото оценяване.

прочети още
Пространствен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Руслан Лозев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

водещите световни течения и стилове в изкуството и дизайна от античността до 30-те години на ХХ век.

2) могат:

стилово да различават отделните периоди в дизайна и творчеството на големите архитекти и дизайнери;

да правят скици, пластики, проекти, контекстуално поставени в даден стил.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Изкуството и неговата история, Ернст Гомбрих, изд. Български художник

Фийл, Шарлот и Питър. Индустриален дизайн от A до Z, "АЛИАНС-97", Taschen, С., 2004

Иванова, Н. История на дизайна, Наука и изкуство, С., 1984

Read, H. Art & Industry, Faber and Faber Limited, London, 1956

Arwas, V. Glass, Art Nouveau to Art Deco, Academy Editions, London, 1987

Brino, G. Carlo Mollino, Architecture as Autobiography, Thames and Hudson, London, 1987

Droste, M. & Bauhaus Archive, Bauhaus 1919 - 1933, Benedikt Taschen Verlag, Cologne, 1990

Средства за оценяване:

курсова работа, тест