MSCM906 Религия и митология на Древен Египет

Анотация:

Курсът цели да убеди студентите във възможността да се докоснат до един различен начин на светоусещане и мислене като този на древните египтяни, както и да интерпретират различни археологически, епиграфски и писмени данни в светлината на основните прояви на духовен живот в Долината на Нил

прочети още
Древният Египет в Класическата епоха

Преподавател(и):

доц. Теодор Леков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните факти от религията на Древен Египет

2) могат:

Да поставят наученото в контекст

Да сравняват древноегипетската религия с другите религии на Изтока


Предварителни изисквания:
• Общи познания върху историята на Древен Египет

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

С.Игнатов. Папирусът не расте на скала. София 1987

С.Игнатов. Египет на фараоните. София 1993

О.И.Павлова, А.И.Зубов. Религиозны аспекты политической культуры Древнего Востока: образ царя. –Религии Древнего Восока. Москва 1995

H.Frankfort. Kingship and the Gods. Chicago 1948

Lana Troy. Patterns of Quinship. Uppsala 1986

Р.Антес. "Мифология в древнем Египте" -Мифология древнего Мира. Москва 1977, 55-120

А.Л.Вассоевич. Духовный мир народов класического Востока. Санкт-Петербург 1998

М.А.Коростовцев. Религия Древнего Египта.Москва 1976

И.А.Лапис, М.Э.Матье. Древнеегипетская скульптура в собрании Государственого Эрмитажа. Москва 1969

Н.А.Померанцева. Эстетические основы искусства Древнего Египта. Москва 1985

James P.Allen. Genesis in Egypt.The Philosophy of Ancient Egyptian Creation Accounts. YES.2 New Haven 1988

A.O.Bolshakov. A Man and his Double in Egyptian Ideology of the Old Kingdom. (Aegypten und Altes Testament. Studien zur Geschichte, Kultur und Religion Aegyptens und des Alten Testament, 37), Wiesbaden 1997

H.Bonnet. Reallexikon der Aegyptischen Religionsgeschichte. Berlin 1952

J.H.Breasted. Development of Religion and Thought in Ancient Egypt 1912;

E.Hornung. Conceptions of God in Ancient Egypt. The One and the Many. New York 1982

E.Hornung. Idea into Image. Essays on Ancient Egyptian Thought. Princeton 1992

H.Kees. Totenglauben und Jenseitsvorstellungen der Alten Aegypter. Grundlagen und Entwicklung bis zum Ende des Mittleren Reiches. (4.Auf.), Berlin 1980

H.Kees. Der Goeterglaube im alten Aegypten. (5. Auf.) Berlin 1983

K.Koch. Geschichte der aegyptischen Religion. Stuttgart 1993

Morenz 1973 = S.Morenz. Egyptian Religion. Cornell University Press. Ithaca, New York 1973

S.Morenz. Religion und Geschichte des Alten Aegypten. Koeln-Wien 1975

E.A.Reymond. The Mythical Origin of the Egyptian Temple. New York 1969

R.Ritner. The Mechanics of Ancient Egyptian Practice. SAOC.54 Chicago 1993

Средства за оценяване:

- тест

- курсов прект