MSCM903 Въведение в египетската йероглифика

Анотация:

Да изградят у студентите основни познания върху термините, проблематиката и бъдещите перспективи на развитие на древноегипетската лингвистика. Египетският език има една от най-продължително документираната писмена история – повече от 3 хил. и данните натрупани в областта на изучаването на египетския език, неговото развитие и промени са интерес и на лингвистиката въобще, което прави курсът атрактивен и за студенти от други програми в областта на езика и литературата. Курсът цели да формира у студентите основния понятиен апарат на линвистичната наука на примера на египетските езици.

прочети още
Древният Египет в Класическата епоха

Преподавател(и):

доц. Теодор Леков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните произведения на египетската литература

• Отличителните особености на древноегипетския език и писменост

2) могат:

да работят с изворов материал, тексткритична работа


Предварителни изисквания:
Основни познания върху египетската писменост и език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

М.А.Коростовцев. Введение в египетскую филологию. Москва 1963

Н.С.Петровский. Египетский язык. Ленинград 1958

Н.С.Петровский. Звуковые знаки египетского письма как система. Москва 1978

Н.С.Петровский. Сочетания слов в египетском языке. Москва 1978

D.Mueller. A Consice Introduction to Middle Egyptian Grammar. Lethbridge 1975

A.Loprieno. Ancient Egyptian. A Linguistic Introduction. Cambridge 1995

M.Collier, B.Manley. How to read egyptian hierogliphs. London 1998

W.Schenkel. Einfuerung in die altaegyptische Sprachwissenschaft. Darmstadt 1990

J.Cerny, S.Groll. A Late Egyptian Grammar. Rome 1978

A.Erman. Neuaegyptische Grammatik. 2. Auf., Leipzig 1933

A.H.Gardiner. Egyptian Grammar. Being A Introduction to the Study of Hieroglyphs. 3-rd ed., Oxford 1957

G.Lefebvre. Grammaire de l’egyptien classique. Le Caire 1955

F.Hintze. Untersuchungen zu Stil und Sprache neuaegyptischer Erzaehlungen, Berlin 1952-1952

M.Korostovtsev. Grsammaire du neo-egyptien. Moscou 1973

Fr.Neveu. La langue des Ramses. Grammaire du neo-egyptien. Kheops 1996

J.P.Allen 1984 = J.P.Allen. The Inflection of the Verb in the Pyramid Texts. BAe 2. Malibu 1984

E.Edel.Untersuchungen zur Phraseologie der aegyptischen Inschriften des Alten Reiches. MDAIK.Bd.13, Heft 1, Berlin 1944

E.Edel. Altaegyptische Grammatik. Bd.I (Pontificium Institutum Biblicum), Roma 1955

O.Firchow. Grundzuege der Stilistik in den altaegyptischen Pyramidentexten. Berlin 1953

E.Sander-Hansen. Studien zur Grammatik der Pyramidentexte. Analecta Aegyptiaca.VI. Kobenhaven 1956

Средства за оценяване:

- тест

-курсов проект