MBAM765 Проект: Финанси

Анотация:

Курсът е въвеждащ. В него са изложени базисните постановки на финансовата теория, обхваната e широкоспектната финансова проблематика в теоретичен и практически план, изяснени са ключовите термини, понятия и инструментариум, с които боравят финансовата наука и практика днес.

Във връзка с това, целта на курса е да изгради основен понятиен апарат и фундаментални разбирания за същността на финансите и финансовата дейност. За осъществяване на тази цел в курса са предвидени значителен брой часове за самостоятелна и практическа работа и за дискусии по финансови теми.

прочети още
Бизнес администрация

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

знаят:

1. категориалния и аналитичен апарат на финансовата наука;

2. всички звена на финансовата система и механизмите на тяхното функциониране.

могат:

1. да прилагат правилно понятията, категориите, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

2. да локализират и използват интернет и библиотебните ресурси;

3. да придобият финансова грамотност за писането на научен текст;
Предварителни изисквания:
Основни знания по макро и микро икономика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Темите, които студентите разработват се актуализират всеки семестър, което позволява да се работи по актуални икономически казуси и задачи.

Литература по темите:

1. Димитрова, Р. и екип. Въведение във финансите, НБУ, 2019

2. Калчев, Е. Данъци и данъчно облагане,С., НБУ, 2011

3. Младенов, М. Пари Банки кредит. Тракия - М, С., 2009

4. Николова, Н. Корпоративни финанси, Втора част, CIELA, С.,2007

5. Петров, Г. Корпоративни финанси. Кратък курс, Тракия - М, С., 2004

6. Стоянов,В. Основи но финансите. Т. І и Т. ІІ. София, Галик, 2000