MSCM038 Култура на Класическа Гърция и Рим

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните културни достижения на класическа Гърция и Рим. Това ще стане чрез разглеждане на литературните и визуалните свидетелства. Културните постижения се разглеждат в исторически контекст. Очертават се основните характеристики и процеси в античната култура, които влизат и в Ренесанаса. Обръща се внимание на културния принос на античната култура в европейската цивилизация.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р
доц. Майя Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Да знаят:

- основните характеристики на античната култура

Да могат:

- да правят културно-исторически анализ
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Защо трябва да се изучава античната култура - увод
 2. Видове извори за античната култура: епиграфски, литературни и визуални
 3. Историческият процес довел до класическа Елада: гръцкият полис
 4. Гръцките светилища и храмове
 5. Демократична Атина
 6. Строежите на Периклова Атина
 7. Историографията на класическа Елада: Херодот и Тукидид
 8. Класическата елинска скулптура
 9. Класическото елинско изкуство
 10. Драмата в Атина през 5 в. пр. Хр.
 11. Важни центрове на древната италийска култура
 12. Рим завладява Елада. Римските провинции
 13. Архитектура и градоустройство на римските градове
 14. Поетите на империята
 15. Приносът на античната култура в съвременната цивилизация

Литература по темите:

Херодот, История. София, 2010 (превод П. А. Димитров).

Тукидид, История на Пелопонеската война. София, 1979 (превод М. Й. Мирчев).

Вергилий Марон, Публий 1980 Буколики. Георгики. Енеида. София.

Богданов, Б. 1989: История на старогръцката култура. (София).

Богданов, Б. 2007: Култура, общество, литература. (София).

Полиняк, Ф. 2009: Раждането на гръцкия град: Култове, пространство и общество VІІІ – VІ в. пр. Хр. (София)

Шаму, Ф. 1979: Гръцката цивилизация през архаичната и класическата епоха. (София).

Димитров, П. 2007: Индоевропейски езици и култура. (София).

Вернан, Ж.-П. 2004: Индивидът, смъртта, любовта: Аз и другият в древна Гърция. (София).

Boardman, J., J. Griffin, O. Murray (eds.) 1991: The Oxford History of the Roman World. Oxford University Press.

Borg, B. E. (ed.)2015: A Companion to Roman Art. Wiley (open access)

Burkert, W 1985: Greek Religion. Harvard University Press (Бостон).

Flower, H.I. (ed.) 2014: The Cambridge Companion to the Roman Republic.Cambridge University Press.

Kinzl, K. H. 2006: A Companion to the Classical Greek World. (Blackwell).

Ogden, D. 2007: A Companion to Greek Religion. (Blackwell).

Raaflaub, K. A. Wees, H. van 2009: A Companion to Archaic Greece. (Blackwell).

Shapiro, H. A. 2007: The Cambridge Companion to Archaic Greece. (Cambridge).