MSCM012 Анатолийска археология

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните археологически обекти в Мала Азия от ІІ-І хил. пр. Хр. и проблемите на тяхното проучване. Данните на археологията в историческото познание на Анатолия. Историята на Хититското царство според най-новите археологически открития. Интердисципларното изследване на древна Фригия, Урарту и Персия. Изкуство и археология в източно гръцкия свят, в Лидия, Кария и Ликия.

прочети още
Средиземноморският свят: Елада, Рим и древният Близък изток

Преподавател(и):

доц. Майя Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите трябва да знаят основните проблеми в археологическото проучване на Анатолия през ІІ-І хил. пр. Хр. Те трябва да са запознати с основните етапи от развитието на културата на древните народи на Анатолия.Да използват познанията си в областта на археологията за историческа интерпретация на древните култури.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Анатолийската археология - между Близкия Изток и Европа. Увод.
 2. Анатолийската праистория: Гьобекли Тепе, Чатал Хююк и "неолитната революция".
 3. Хатуса – археология на първите индоевропейци в Анатолия.
 4. Култ и ритуал според данните на археологията в Хатуса.
 5. Троя, Микена и Хатуса: сравнителен анализ на археологическите данни.
 6. Краят на бронзовата епоха и т.нар. „тъмни векове”.
 7. Археология на хититска Анатолия.
 8. Фригия между изтока и запада. Археология и история в Гордион.
 9. Фригийските могили и скални паметници. Балкано-анатолийски паралели.
 10. Ванското царство или урартска археология.
 11. Лидия и гръцкият свят.
 12. Персия в Анатолия: свидетелствата на Даскюлейон, Сарди и Гордион.
 13. Кария и Ликия: археологически и епиграфски свидетелства.
 14. Келтите в Мала Азия. История и археология.
 15. Анатолийска археология през І хил. пр. Хр.

Литература по темите:

ОСНОВНИ СЪЧИНЕНИЯ:

Василева, М. Цар Мидас между Европа и Азия. С., 2005.

Greaves, A. M. The Land of Ionia. Society and Economy in the Archaic Period. Oxford, 2010.

Sasson, J. M. (ed.) Civilizations of the Ancient Near East. vol. 1-2. Peabody, 2000.

Steadman, S. R., McMahon (eds.) The Oxford Handbook of Ancient Anatolia. Oxford University Press, 2011, 500-514.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА:

Богданов, Б. Култура, общество, литература. ЛИК, София, 2007.

Василева, М. За изобразителните формули в Тракия и Мала Азия. – МИФ 12, 2007, 102-114.

Лещаков, К. Бронзовата епоха в Горнотракийската низина. – ГСУ-ИФ, Археология 3, 2006, 141-216.

Boardman, J. The World of Ancient Art. London, 2006.

Greaves, A. Miletos. A History. Routledge. London and New York, 2002.

Morris, I., B. Powell. The Greeks. History, Culture, and Society. Upper Saddle River, NJ. 2006.

Средства за оценяване:

Тест. Есе.