CASM181 Рисуване (подготвителен курс)

Анотация:

гл. ас. д-р Ралица Мирчева

Рисунката като обект на изследване, запознаване с основни пунктове от нейното развитие и набелязване на възлови моменти имащи съществено значение за основополагащата й роля в изкуството.

• Придобиване на задълбочени познания в материята и способност за боравене с различни рисунъчни форми, техниките и материали за рисуване.

• Представяне и запознаване с конкретни художествени и стилови проблеми, анализ на художествени проекти и композиционни решения.

• Запознаване с важни положения при анализ на рисунката във всички нейни аспекти.

• Създаване на практически умения на базата на перспективата, технология на рисуването.

• Развиване на творческо мислене на студента, чрез запознаване и работа на различни техники и материали.

• Оформяне на творбите и начин на експонирането им в пространство пред публика.

• Оформяне на самостоятелно творческо мислене на базата на наученото в курса.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

доц. Ралица Мирчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Основните похвати в рисуването.

Основни принципи в перспективата, композицията, комбинаторика на формите в пространството.

Целта на работата в часовете е да се използват всички изразни средства за постигане на пространство – планове с използването на възможностите на молива – линия, щрих, петно и тяхното степенуване.

Да презентират своя работа като графични дизайнери.


Предварителни изисквания:
Самостоятелно творческо мислене.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1. Проф. П. Чуховски - “Рисунката – същност, проблематика, достижения на съвременните български художници” 1976г. изд. Български художник

2. Проф. П. Чуховски - “Бешков, рисунката и пространството” 1971г., Български художник

3. Проф. Веселин Димчев “Изобразително изкуство” – методика 1993г. изд. Просвета

4. Доц. Александър Станев “Рисуването за средните художествени училища” 1985г. Народна просвета

5. А. Барщ “Рисунок в средной ходежственной школе” 1963 г. Гос. Изд. Искусство – Москва

6. Учебна рисунка – А. М. Соловиев, Г. Б. Смирнов, Е. С. Алексеева – 1956г. Наука и изкуство

7. Проф. Кр.Чоканов “Пластична анатомия”

8. Виктор Амбруш:

Как да рисуваме човешката фигура

Рисуване на животни – Алианс`97, ООД, 1998г.

9. Gottfried Bammes – Der nackte Mensch – VEB Verlag der Kunst, Dresden, 1982

10. Eadweard Muybridge “Muybridge`s Complete Human and Animal Locomotion /vol. 1, 2, 3/ 1979 Dover Publications, New York.

11. Луиза Гордон – Рисунок

• Техника рисования головы человека

• Техника рисования фигуры человека

• Техника рисования фигуры человека в движении

Москва, ЕКСМО, 2000

12. Монографии на различни художници, подходящи като примери за даден теоретичен, учебен проблем.

Средства за оценяване:

Конферанс, скици, самостоятелни проекти.