MBAM012D Счетоводство

Анотация:

Чрез изучаването на дисциплината Счетоводство, студентите придобиват знания за същността на счетоводството и счетоводната информация, за връзката му с основните функции на управлението на предприятието, за методите и техниките на създаване и използване на счетоводната информация, за нормативната уредба на счетоводството в България, както и за неговата организация в предприятията. Лекционният курс е разделен в следните два блока:

1. Обща теория на счетоводството. Целта му е студентите да придобият базисни знания за същността на счетоводството, счетоводните методи и организацията на счетоводството в предприятията.

2. Принципна методика за отчитане на счетоводните обекти. Целта му е студентите да придобият знания за счетоводното отчитане на активите, източниците на активи, собствения капитал и стопанските процеси в предприятието, без да се навлиза в подробности.

Получените знания представляват фундамент за по-задълбочено третиране на счетоводната материя след това по дисциплината “Счетоводство на стопанското предприятие”. Те ще дадат възможност на студентите да се развиват в своята професия като икономисти и да използват счетоводната информация в качеството си на стопански ръководители, собственици на предприятия /предприемачи/ или специалисти в различните сфери на икономиката.

прочети още
Управление на здравеопазването ДО

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Имат знания за същността на счетоводството, неговата методология, организация и нормативна уредба.

2) Могат да анализират и счетоводно да интерпретират стопанските факти, явления и процеси протичащи в предприятието, да оформят и обработват счетоводните документи, както и да анализират и използват счетоводната информация за управлението на бизнеса или за други цели.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Душанов И., Обща теория на счетоводството, “Ромина”, София, 2003г.

2. Динев М., Основи на счетоводството, “Тракия-М”, София, 2003г.

3. Начева Р., Обща теория на счетоводството, “Форком”, София 2003г.

4. Иванова Р., Тодоров Л., Финансово-стопански анализ, Тракия-М, София, 2008г.

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ: СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:

ТЕСТОВЕ /контролни/- 20% ПИСМЕН ИЗПИТ - 40%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ

/РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ/ - 20%

КУРСОВА РАБОТА - 20%