MBAM032D Проект: Корпоративно управление

Анотация:

Предлаганият курс има за цел да представи и запознае студентите с управлението и развитието на големите стопански организации - корпорациите, но също така и да формира първоначални умения по корпоративно управление както в неговите стратегически и тактически измерения, така и по основни оперативно-функционални параметри.

Предвид тази цел курсът е структуриран в три основни блока:

Блок I. Организация и управление - общ преглед: В рамките на този блок се утвърждават базови знания предвид организация и управление;

Блок II. Корпорацията - произход, правен статут, основни модели на корпоративна динамика: Чрез този блок се дават задълбочни знания относно корпоративните организации в глобален план;

Блок III.Функциониране на корпоративната организация: Формират се първоначални умения по управление в стртегически, тактически и оперативно функционални аспекти.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Базови параметри на корпорациите като ключови стопански субекти в национален, регионален и глобален план;

Основни подходи, механизми и техники предвид управление на корпорациите;

Функционални характеристики и модели на функционално управление както в план основни функции - маркетинг, НИРД, производство и продажби, така и в план поддържащи функции - финанси, качество, себестойност, поддръжка на оборудването и човешки фактор.

2) могат:

Да анализират външна и вътрешна среда на функциониране на корпоративните организации;

Да подготвят стратегии за корпоративно управление и осъществят стратегически контрол;

Да изградят базови тактически планове по основни насоки и функции;

Да формират функционални програми и планове по основни и поддържащи функции, както и да управляват оперативно-функционални дейности.

Да осъществят оперативно-линеен контрол на сътрудници, задачи и средства в рамките на корпоративното функциониране.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите да имат завършен бакалавърски курс.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Блок І. Организация и управление - общ преглед
  2. Блок ІІ.Корпоративна организация - произход, правен статут, проектиране и стартиране
  3. Блок III. Управление на стратегическия процес - базови аспекти Поддържаши функции - финанси и себестойност

Литература по темите:

Стефанов Н. Корпоративно управление и организационно развитие. С., ИСУ, 2012;

Мениджмънт и лидерство. Колектив, под редакцията на Д.Панайотов, Изд. Нов Български университет, София, 2008;

Стефанов Н., Й.Йокояма. Японският модел за фирмено управление. С., ИСУ, 2001;

Владимирова К., К. Габровски, Н. Стефанов. Стратегическо управление и стратегическо планиране. София, Изд. "Стопанство", 2005;

Стефанов Н., Е.Кандиларов. Япония-икономика, технологии, иновации и управление", С., "Изток-Запад", 2012.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 100%