MBAM012D Счетоводство

Анотация:

Курсът "Счетоводство" е базов, въвеждащ курс. В него са изложени базисните постановки на счетоводната теория. Обхванати са всички фундаментални теми в които са изяснени понятийния апарат, методологията на счетоводството и счетоводната правна рамка.

Във връзка с това, целта на курса е да се създадат познания по основи но счетоводната теория и практика, необходими на студентите в обучението им по счетоводство на предприятието, финансов анализ, финанси на фирмата и др. За осъществяване на тази цел в курса са предвидени значителен брой часове за самостоятелна и практическа работа и за решаване на казуси и задачи.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

1. категориалния и методологическия инструментариум на счетоводната наука;

2. базовите правила за организацията на счетоводния процес в предприятието.

могат:

1. да прилагат правилно понятията, категориите, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

2. да локализират и използват интернет и библиотебните ресурси;

3. да придобият финансова грамотност за писането на научен текст;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основни икономически знания - микроикономика и макроикономикаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Тема 1. Характеристика на системата на счетоводството
  2. Тема 2. Обект на счетоводството
  3. Тема 3. Принципи на счетоводството
  4. Тема 4. Методологични елементи на счетоводството
  5. Тема 5. Балансово обобщаване на информацията за счетоводните обекти
  6. Тема 6. Система на счетоводните сметки и двойно отразяване на стопанските операции
  7. Тема 7. Текущо счетоводно отчитане
  8. Тема 8. Организация на счетоводството в предприятието

Литература по темите:

Основна литература:

1.Димитров, М., М. Павлова Теория на счетоводството, С. 2008.

2.Динев, М., К. Златарева, Теоретични основи на счетоводството, С. 2011.

3.Душанов, И., Обща теория на счетоводството, С, 2011.

4.Петров, Л. Основи на счетоводството, С. 2011

5.Стоянов, С, Камелия Савова, Обща теория на счетоводството, С. 2008.

6.Рупска, Т., Методическио ръководство по основи на счетоводството, С. 2012.

Допълнителна литература:

1. Башева, С и кол. Основи на счетоводството, С. 2008.

2. Счетоводство- основен курс- сборник задачи, Савова, К., Л. Рангелова, С. 2009.

3.Петров, Л. Основи на счетоводството, С. 2011

Литература за семинарите:

1. Динев, М., К. Златарева, Теоретични основи на счетоводството, С. 2011.

2. Душанов, И., Обща теория на счетоводството, С, 2011.

3. Петров, Л. Основи на счетоводството, С. 2011.

4. Дочев, М. и кол. Основи на счетоводството. Сборник от задачи, тестове и казуси, Свищов. 2009.